Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Siv Sætran 22.mars

Spørsmål fra Siv Sætran 22.mars


Spørsmål fra Siv Sætran (SP) til fylkesrådet

Prøveprosjekt med førerkortopplæring i videregående skole

Kommunal og regionalminister Liv Signe Navarsete inviterer igjen fylkeskommunene i det distriktspolitiske virkeområdet til å bli med i prøveprosjekt med førerkortopplæring i den videregående skolen.

I Nord – Trøndelag har vi gjort oss gode erfaringer på Grong videregående der prosjektet har vært over tid, og Senterpartiet mener prosjektet er godt tiltak fordi det reduserer fravær, kostnader og gir en kvalitativ bedre opplæring for ungdommene våre. Derfor mener vi også at man itilegg til å sørge for å bidra til at prosjektet fortsetter ved Grong vgs, at man også bør prøve å få med flere distriktskoler i fylket inn i ordningen.

Kommunal- og regionaldepartementet har satt 1. april 2013 som frist for skoler som alt har tilbudet, og ønsker å fortsette med prosjektet, samt nye skoler som vil inn i ordningen.

Hvordan stiller fylkesråden seg til å videreutvikle dette tilbudet i Nord – Trøndelag? Og er det gjort grep i forkant av årets søknadsprosess, der fylkeskommunen er offensive for å søke om midler slik at dette muligens kan settes i gang på flere skoler?

Svar fra Anne Marit Mevassvik, fylkesråd for utdanning og helse.

Senterpartiet ved Siv Setran stiller spørsmål om flere skoler enn Grong videregående søker om prosjektmidler til «Prøveprosjekt med førerkortopplæring i videregående skole»?

Som del av regjeringens satsing på trafikksikkerhet og ungdomstiltak i distriktene gjennomførte Samferdselsdepartementet (SD) i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) et prøveprosjekt om føreropplæring i tilknytning til videregående skoler i perioden 2007-2009. I denne perioden deltok Grong videregående skole.

Noen av hovedkonklusjonene fra prosjektet var at strykprosenten til førerprøven gikk ned, og at fravær og kostnader knyttet til reise i forbindelse med kjøretimer ble redusert.

På bakgrunn av de positive resultatene og ønsket om å spre erfaringer til flere skoler og fylker, videreførte KRD prøveprosjektet i 2010, 2011 og 2012, og prøveprosjektet videreføres også for 2013, jf. Prop. 1 S (2012-2013).

Alle videregående skoler i Nord-Trøndelag har fått invitasjon til å søke om deltakelse i prosjektet, selv om ikke alle innfrir søkekravet om:
- stor avstand til nærmeste føreropplæringstilbud, slik at opplæringen er en utfordring i dagens situasjon
- at skolen ligger innenfor det geografiske virkeområdet for distriktspolitiske virkemidler

I 2010 og 2011 søkte Grong vgs om å videreutvikle tiltakene og fikk sentrale midler til dette.

I 2012 søkte både Grong vgs og Leksvik vgs om midler. Leksvik vgs ble prioritert søker fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune, ettersom de ikke hadde noe tilbud fra før.

I 2013 søker Leksvik vgs om å videreføre prosjektet. Søknadsfrist til KRD er 3. april og søknad er sendt KRD til behandling. KRD tar sikte på å velge skoler innen midten av mai 2013.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no