Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Andre N. Skjelstad 9.januar

Spørsmål fra Andre N. Skjelstad 9.januar


Spørsmål fra Andre N. Skjelstad (gruppeleder, V) til fylkesrådsleder Ingvild Kjerkol

Felles arrangement i regi av Nord-Trøndelag Arbeiderparti og Nord-Trøndelag Fylkeskommune.

I Trønderavisa lørdag 5. januar står det en avisannonse om frivillighetskonferansen som er et arrangement i regi av Nord-Trøndelag Arbeiderparti i samarbeid med Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Konferansen har en rekke profilerte innledere, blant annet Nord-Trøndelag Arbeiderparties fylkesråd for kultur, Terje Sørvik, som skal innlede om Nord-Trøndelag Fylkeskommunes frivillighetsstrateg,i og Nord-Trøndelag Arbeiderpartis førstekandidat til stortingsvalget – fylkesrådsleder Ingvild Kjerkol. Sistnevnte står blant annet oppført som konferanseleder og ansvarlig for oppsummeringen av konferansen.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har vedtatt et etisk reglement. Et av punktene i dette reglementet omhandler habilitet og lyder som følger:  Personer i fylkeskommunal tjeneste må søke å unngå å komme i situasjoner som medfører konflikt mellom fylkeskommunens interesser og personlige interesser.

Et annet av punktene omhandler roller om bierverv: Personer i fylkeskommunens tjeneste kan ikke inneha bierverv, styreverv eller annet lønnet oppdrag som kan komme i konflikt med Nord-Trøndelag fylkeskommunes interesser, eller er egnet til å svekke tilliten til fylkeskommunen.

Spørsmål til fylkesrådslederen:

Hvordan er dette fellesarrangementet mellom Nord-Trøndelag Arbeiderparti og Nord-Trøndelag fylkeskommune i tråd med fylkeskommunens vedtatte etiske reglement?

Svar fra fylkesrådsleder Ingvild Kjerkol

Jeg viser til skriftlig spørsmål vedr frivillighetskonferanse og forholdet til fylkeskommunens etiske retningslinjer/habilitet.

For sammenhengens skyld klipper jeg først inn mitt svar på fellesspørsmålet fra de fire gruppelederne i Sp, V, Sv og FrP.

Jeg viser til skriftlig spørsmål fra gruppelederne i Sp, Sv, V og FrP vedr frivillighetskonferansen.

Bakgrunn for fellesarrangementet.
Fylkesrådet arbeider med en frivillighetsstrategi som skal legges fram for fylkestinget i juni 2013. I tilknytning til Grand Prixarrangementet på Steinkjer har Nord-Trøndelag Arbeiderparti besøk av kulturministeren og ønsket å utnytte dette besøket ved å benytte statsråden som innleder på en konferanse.
I vår kontakt kom vi fram til at de to formålene kunne kombineres gjennom en åpen konferanse om frivillighet. Fra fylkesrådet ble det vurdert som en styrke for vårt arbeid med frivillighetsstrategien å kunne ha et slikt arrangement hvor statråden er en av flere innledere.

Dette er et praktisk samarbeid ved at fylkeskommunens «event web» er benyttet til å administrere konferansen. Dette er et verktøy som også tidligere er stilt til disposisjon for andre samfunnsaktører når de har hatt større engasjement. I tillegg har fagpersoner i administrasjonen som arbeider med frivillighetsstrategien bidratt, slik de også ville ha gjort om fylkeskommunen hadde arrangert en egen konferanse. Ut over dette er det ikke økonomisk engasjement fra fylkeskommunens side.

Med sammenfallende interesser knyttet til å sette frivillighetsområdet på kartet og få gode innspill til arbeidet med strategien var det vår vurdering at det ville være en styrke for fylkesrådets arbeid å kunne utnytte kulturministerens besøk til en slik felleskonferanse. Da ønsket fylkesrådet å være synlig som medarrangør, også i annonsen.

Jeg er enig i at det kreves spesiell oppmerksomhet knyttet til fellesarrangement hvor politiske partier er involvert. Men det bør ikke være umulig for en samfunnsaktør som et politisk parti å få fylkeskommunen som partner når interessene er så sammenfallende som i dette tilfellet. Som det refereres til i spørsmålet er dette et åpent arrangement med innledere og deltakere også fra andre politiske partier og representanter for frivilligheten.
I dette tilfellet er det altså fylkesrådet som har villet utnytte et initiativ fra en annen samfunnsaktør i fylket i forhold til eget arbeid.

Hvorvidt en slik konferanse er egnet til å profilere arrangøren bedre enn de som deltar, ev holder innledninger skal ikke jeg vurdere. Men det er selvsagt ikke slik at fylkeskommunen har eller skal ha noen rolle i forhold til stortingsvalgkampen.

Oppsummert. Et statsrådsbesøk i regi av Nord-Trøndelag Arbeiderparti er utnyttet til å få gode prosesser knyttet til fylkesrådets arbeid med frivillighetsstrategien – det har vi vært helt åpne om.

Fylkesrådet er generelt meget påpasselig med habilitetsvurderinger og har et aktivt forhold til fylkeskommunens egne etiske retningslinjer.

Utgangspunktet for habilitetsbestemmelsene i kommunelov og forvaltningslov er at personlige interesser ikke skal kunne påvirke beslutninger man tar som folkevalgt/ansatt i offentlig virksomhet. Våre etiske retningslinjer har det samme utgangspunkt . Som det siteres i spørsmålet skal man søke å unngå å komme i situasjoner som medfører konflikt mellom fylkeskommunens interesser og personlige interesser.

Det går fram av det svaret som er sitert innledningsvis at min vurdering er at det i dette tilfellet foreligger stor grad av felles interesse mellom fylkeskommunen og Nord-Trøndelag Arbeiderparti.Det er altså ingen interessekonflikt.

Habilitetsproblematikken vurderes ikke som aktuell i dette tilfellet. Partimedlemskap, ev styreverv i politiske parti medfører ikke inhabilitet for politiske beslutninger.

For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at undertegnede ikke får anledning til å delta på den aktuelle konferansen.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no