Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Mildred Marita Ramberg Røthe(V)

Spørsmål fra Mildred Marita Ramberg Røthe(V)


Spørsmål til Tor Erik Jensen om planfri overgang over jernbanen i Skogn sentrum.

Jernbaneverket har nedlagt innsigelse mot et planlagt bygg med 45 leiligheter i Skogn. Det varsles om nye innsigelser av utbyggingsplaner i området. Bakgrunnen er at Jernbaneverket krever konkrete planer for en planfri kryssing av jernbanen for både gående, syklende og bilister. Det er store og viktige regulerings- og utbyggingsplaner på gang i området. Dette gjelder både i forhold til utbygging av leiligheter i Skogn sentrum og nye store boligfelt som er under regulering i Holåsen Vest og Skillelia. Det er viktig at store utbyggingsplaner i Skogn ikke blir utsatt for lenge og på ubestemt tid. En planfri overgang er derfor et viktig utbyggingstiltak for næringsliv og beboere i Skogn. Det er derfor behov for snarlige tiltak for å få på plass en planfri overgang over jernbanen og eventuelt en ny veitrasé for denne.

Venstre vil derfor stille følgende spørsmål:

Hvilke umiddelbare planmessige og økonomiske tiltak vil fylkesråden iverksette for å få på plass en planfri overgang over jernbanen i Skogn sentrum?

Svar fra fylkesråd for samferdsel Tor Erik Jensen.

Jeg takker for spørsmålet, og for at du tar opp en svært relevant problemstilling.
Fv. 754 er hovedåre for trafikk både for kjøre- og gang-sykkeltrafikk som krysser jernbanen i Skogn sentrum. Det er en usikker planovergang like sør for jernbanestasjonen i Skogn. Trønderbanen skal moderniseres. Med elektrifisering, flere, oftere, raskere og stillere tog, vil problemene med sikkerhet øke hvis det ikke settes inn gode tiltak.

I Regional plan for arealbruk har en regionalpolitisk retningslinje om videre samarbeid for areal- og transportplanlegging relevans for saken: Tilrettelegging for utvidelse av jernbanelinja og sikkerhet langs linja skal vektlegges sterkere i takt med modernisering av togtrafikken.

Jeg er kjent med at Jernbaneverket har innsigelse til detaljreguleringsplan Åsvegen 15-17 i Skogn sentrum. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune har vurdert innsigelsen i sak 58/14 i møte den 20.08.2014, der de ber om at det gjennomføres mekling i nevnte sak. Vår administrasjon vil delta som planfaglig rådgiver for fylkesmannen i meklingsmøtet.

Jernbaneverket har uttalt at Skogn er et sted med utviklingsmuligheter, og at de vil være med og tilrettelegge for utvikling. Det er imidlertid sikkerhetsmessige utfordringer i tilknytning til at forgjengere, syklister og biler krysser i plan med jernbanen, og at ikke alle følger de anvisninger som er forutsatt for sikker kryssing. De sier videre at sikkerhetsproblemene vil øke med økt utbygging i Skogn. Derfor har de stilt krav om at det må utarbeides planer, og at det skjer avklaringer om ansvar for tiltak mellom jernbaneverket, fylkeskommunen og kommunen. De har også anbefalt kommunen å inngå privatrettslig avtale med utbygger som sikrer medfinansiering av planskilt kryssing for bil og gang- sykkeltrafikk.


Trafikkforholdene i Skogn sentrum har vært tema for drøftinger i lang tid, med ulike skisser til løsninger og drøftinger, men det har aldri kommet til et konkret prosjekt. Jeg deltok på befaring på Skogn den 18.04.2013. Jernbaneverket tok i møtet på seg ansvar for å utbedre gjerder og sikkerhetsutstyr langs sporet og overgangene. Levanger kommune tok ansvar for å iverksette en mulighetsstudie, der en tegner ut ulike løsninger for planskilt kryssing, og utreder konsekvensene ved ulike løsningsmåter. Fylkeskommunen er med og spleiser på mulighetsstudien.

Det har tatt noe tid for kommunen å få organisert opp arbeidet, men det er nå oppstartet. På et møte den 2. september møttes partene for å avklare angrepsmåte, mål og ambisjoner for studien. Mulighetsstudien skal vise en mulig langsiktig hovedplan for trafikale løsninger. På møtet ble det presentert en mulig løsning med en undergang for kjøretrafikk. Fordi en forventer at en total løsning blir svært kostnadskrevende, skal en med utgangpunkt i hovedplanen peke ut et mulig første byggetrinn, der hovedmålet er å sikre gang- sykkeltrafikken, mens biltrafikken fortsatt krysser i plan.

Det er ikke satt av midler til undergang på Skogn i fylkesvegplanperioden 2014 – 2017. Fylkeskommunens kostnadsandel i utbyggstiltak må avklares i fylkesvegplanen, og mulighetsstudien vil gi et godt grunnlag for å vurdere tiltaket i neste planperiode.

Jernbaneverket ønsker å investere i Skogn stasjon. Regjeringen har valgt modernisering som konsept for videre utvikling av Trønderbanen. Konseptet forutsetter elektrifisering mellom Trondheim og Steinkjer, enkeltsporet jernbane mellom Stjørdal og Steinkjer, kryssingsspor i Ronglan, Verdal, Sparbu-Mære og ett som ikke er plassert. Viktig trafikksikkerhetstiltak er sanering av alle planoverganger. Jernbaneverket uttaler at Skogn er aktuelt sted for kryssingsspor. Skogn har ikke status som knutepunkt, men som lokal holdeplass. Park & ride er pekt på som en mulighet i Skogn, og da er det mest sannsynlig at parkering må skje øst for sporet, og at det styrker behovet for undergang nær stasjonen.


Jeg vil arbeide aktivt for at jernbaneverket skal få bevilgninger for å ruste opp Trønderbanen. Det er også en forutsetning for at jernbaneverket skal kunne delta som partner ved bygging av nye underganger. Så vil jeg bidra til at mulighetsstudien gjennomføres og blir så avklarende som mulig. Jeg ser for meg tiltak innenfor en partnerskapsløsning, med bidrag fra jernbaneverket, fylkeskommunen og Levanger kommune.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no