Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Ole Berget 25.januar 2010

Ole Berget 25.januar 2010


Vedrørende tilsetting av rektorer i den Videregående Skole

Det vises til Trønderavisa tirsdag 12. januar 2010, hvor fylkesråden svarer følgende på spørsmål vedrørende flere tiltak knytte til kompetansekrav i forbindelse med tilsettinger av rektorer: ”Alt det han nevner om skoleledere og rektorer er vi i gang med”.  

Fremskrittspartiet vil derfor stille følgende spørsmål:  

Hvilke formelle krav stilles i forbindelse med ansettelser av nye rektorer?    

Kan fylkesråden redegjøre for hvilken formell økonomisk og ledelseskompetanse de ulike rektorene ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag har? (Dette kan selvsagt anonymiseres)  

Er det igangsatt prosjekter med rektorlærlinger i Nord-Trøndelag, etter modell fra Skovde kommune i Sverige?  

Er det igangsatt prøveprosjekter knyttet til rektorveiledere i Nord-Trøndelag?  

Hvilke evalueringsformer har man, foruten elevundersøkelsen, knyttet til evalueringer av lærere, og hvilke konsekvenser/oppfølging gis til lærere som over tid får dårlige tilbakemeldinger fra eventuelle evalueringer?

Fylkesråd Anne Marit Mevassviks svar til Ole Berget:

Fremskrittspartiet v Ole Berget - Skriftelig spørsmål til fylkeråd vedrørende tilsetting av rektorer i den Videregående skole

Nord-Trøndelag fylkeskommune har hatt stort fokus på ledelse de siste 2-3 årene, blant annet som en naturlig oppfølging av implementeringen av Kunnskapsløftet og økt fokus og innsikt i betydningen av pedagogisk ledelse som faktor for skolens resultater. Dette er reflektert blant annet gjennom fylkeskommunens kompetansestrategi og årlige kompetanseplaner, strategi for ledelse, samt gjennom KL-arbeidsgruppen "Ledelse og kvalitet".

1. Hvilke formelle krav stilles i forbindelse med ansettelser av nye rektorer?

Tilsetting av rektor er hjemlet i opplæringslovens §§ 9-1. Leiing, der det blant annet heter:

"…Den som skal tilsetjast som rektor, må ha pedagogisk kompetanse og nødvendige leiareigenskapar…."

I sak nr. 07/42 påpekte fylkestinget viktigheten av å fokusere på lederrollen i skolene, og vedtok følgende utviklingsmål: "Det skal oppnås økt bevissthet rundt lederrollen, og ledelsesoppgavene må tydeliggjøres på alle nivå i sektoren."

Som en konsekvens og presisering av dette, samt som en forskuttering av det ledelsesfokus som fremkommer i St.mld nr 31 (2007-2008), har fylkestinget i Nord-Trøndelag også vedtatt kompetansekrav utover lovens bestemmelser i sak nr. 08/42:

"Fokus på ledelse skal økes, og ledelsesbevisstheten i sektoren skal styrkes. Det skal stilles kompetansekrav for tilsetting av ledere, samtidig som det skal gis relevante kompetansetilbud innen ledelse."

Kompetansekravet har gjennom fylkesutdanningssjefens strategi for ledelse blitt operasjonalisert i form av et krav om minst 30 stp formell utdanning innen ledelse.

Siden fylkestingsvedtaket i sak 08/42 (juni 2007), har det blitt tilsatt en ny rektor. I tillegg til de nevnte kravene gjennom lov og fylkestingsvedtak, stilles det i tilsettingen krav om høy ledelsesbevissthet og dokumenterte lederferdigheter, evner å samarbeide med de ansatte, erfaring fra og ferdigheter innen utviklingsarbeid, prosjektledelse og endringsprosesser, arbeid med kvalitetsutvikling, god pedagogisk kompetanse og god IKT-kompetanse.

Det er ikke stilt krav om formalkompetanse i økonomi. Dette er kompetanse som forefinnes på skolene, og som benyttes i forhold til å assistere rektor på økonomiområdet. Side 2

2. Kan fylkesråden redegjøre for hvilken formell økonomisk og ledelseskompetanse de ulike rektorene ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag har? (Dette kan selvsagt anonymiseres)

Dagens rektorkollegium består av ledere med ulik fartstid, kompetanse og erfaring. Mellom tilsettingsdatoen for siste tilsatte og første tilsatte rektor, skiller det nesten 30 år. Det vil være vanskelig her å kunne redegjøre for hvilke krav som er blitt stilt i hele denne perioden.

I likhet med ledere generelt i offentlig sektor, har bevisstheten rundt ledelse får et større fokus de senere årene, og dermed også fokus på lederens kompetanse. Dette reflekteres også i den søkermassen som har ligget til grunn for valg av rektor i den senere tid. I løpet av de siste 5 år, har det blitt tilsatt 5 nye rektorer, som alle har formell lederkompetanse. Mange av rektorene har vært ivrige på å skaffe seg ny kompetanse, noe som blant annet kommer til uttrykk ved at vi nå har 4 rektorer som tar mastergrad i ledelse. Alle rektorene har deltatt på ulike opplæringstilbud og programmer som ledelsesutvikling, utviklingssamtalen, LINT etc.

Totalbildet av rektorgruppen er at det i stor grad er tilstedeværelse av formell lederutdannelse. Graden av lederutdanning øker i forhold til rektorer som er tilsatt de senere årene. I alt har 9 av 11 rektorer formell lederutdanning. I snitt gir dette rundt 71 studiepoeng på hver rektor. I den nasjonale kartleggingen av rektorkompetanse, går det frem at om lag halvparten av norske rektorer ikke har formell lederutdanning.

Det er viktig å merke seg at så godt som alle rektorer er tilsatt på bakgrunn av lovens krav om "nødvendige leiareigenskapar….", og at dette er forankret gjennom praksis og oppnådde resultater.

I forhold til formell økonomikompetanse er bildet noe annerledes. I alt har 6 av 11 rektorer formell utdanning i økonomi. Her snakker vi om et snitt på rundt 15 studiepoeng på hver rektor.

Gjennomgangen i denne omgang er basert på en rask kartlegging blant rektorene, og alt av spørsmål i forhold til konvertering av studiepoeng mellom skoleslag og nivåer har det ikke vært mulig å få gjennomført innenfor tilgjengelig tidsramme.

3. Er det igangsatt prosjekter med rektorlærlinger i Nord-Trøndelag, etter modell fra Skovde kommune i Sverige?

Nei, det er ikke igangsatt prosjekter med rektorlærlinger. Vi har imidlertid fokus på rekruttering av ledere gjennom ledelsesutviklingsprogram og ledelseskompetansetiltak. Som en del av ledelsesutviklingsprogrammet som ble avsluttet til jul i 2009, fikk de om lag 50 deltakerne tilbud om veiledning på utvikling av egen ledelsesrolle, i etterkant av en omfattende lederevaluering. Gjennom fylkesutdanningssjefens strategi for ledelse legges det vekt på å skaffe seg innsikt i egen ledelsespraksis og veiledning/coach som hjelp på veien videre.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har vært proaktiv i forhold til jobbingen med ledelse, og har i forbindelse med de to fylkestingsvedtakene igangsatt omfattende kompetansetilbud innen ledelse.

Det tilbys nå både grunnutdanning i ledelse (30 stp), påbygningsstudium i ledelse (+ 30 stp), og mastergrad i ledelse (90 stp). Her tenker vi både rekruttering og styrking av nåværende kompetanse. Tilbudene som gis til ledere og potensielle ledere i Nord-Trøndelag har samme og høyere omfang enn det nasjonale kompetansetilbudet som nå er iverksatt gjennom "rektorskolen".

4. Er det igangsatt prøveprosjekter knyttet til rektorveiledere i Nord-Trøndelag?

Nei, det er ikke igangsatt prøveprosjekter knyttet til rektorveiledere. Viser til svar i punkt 3. Side 3

5. Hvilke evalueringsformer har man, foruten elevundersøkelsen, knyttet til evalueringer av lærere, og hvilke konsekvenser/oppfølging gis til lærere som over tid får dårlige tilbakemeldinger fra eventuelle evalueringer?

Som en del av evalueringskulturen som er koblet opp mot sektorens system for kvalitetsutvikling, kjøres det en årlig undersøkelse rettet mot personalet. Annet hvert år veksler en felles arbeidsmiljøundersøkelse og en personalundersøkelse. Personalundersøkelsen går fra 2010 over til å bli gjennomført med Utdanningsdirektoratets "lærerundersøkelse" i bunnen.

Skolens resultater for øvrig fremkommer blant annet i skoleporten samt resultatportaler knyttet til elev- og lærerundersøkelser. Her vil skolene i de fleste tilfeller ha mulighet til å bryte ned resultater helt ned på gruppenivå.

Det er ikke fastsatt noen felles form for konsekvenser eller oppfølging av lærerne i utdanningssektoren. Dårlige resultater fanges opp gjennom kvalitetsarbeidet, og det settes mål for utvikling/forbedring på 3 nivåer (fylkesnivå, sektornivå og skolenivå). Skolens ledelse har ansvar for oppfølging/resultater på egen virksomhet, og skolene følges opp på dette gjennom virksomhetsbesøk/resultatgjennomgang.

Det er nå igangsatt vurderinger i forhold til å innføre lærerevalueringer i sektoren. Dette skal drøftes med involverte parter i løpet av våren 2010.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no