Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Ola-Morten Teigen 26. februar 2014

Spørsmål fra Ola-Morten Teigen 26. februar 2014


Spørsmål til Fylkesråd for tannhelse May Britt Lagesen administrativ utredning om kostnader ved innføring av gratis tannbehandling for minstepensjonister

Eldrerådet i Nord-Trøndelag inviterte i dag til møte med fylkets partier, og undertegnede var en av deltagerne. Mange saker ble luftet, men spesielt en sak var direkte under fylkeskommunens eget ansvarsområde og derved direkte underlagt de tilstedeværende gruppeledere i fylkestinget. Dette var spørsmålet om gratis tannbehandling for minstepensjonister.

Fremskrittspartiet har tidligere, gjennom sine alternative budsjetter, foreslått å innføre en ordning med gratis tannhelse i Nord-Trøndelag som en prøveordning for å sikre alle minstepensjonister fri tilgang til god tannpleie. Etter rapporter om underernæring pga dårlig tannhelse mener vi dette har vært et betimelig krav, til tross for at det trolig har en kostnad omkring 5-6 millioner kroner.

Flere av gruppelederne uttalte seg positivt, men spørsmålet om økonomisk konsekvens gjorde det vanskelig å vurdere hvorvidt det er realistisk å gjennomføre ordningen snarlig. For å gi fylkestinget et klart grunnlag for å kunne prioritere dette fremfor andre tiltak bør det utføres en kostnadsanalyse slik at man ser den økonomiske belastningen på fylkeskommunens budsjett.

Jeg vil derfor stille følgende spørsmål:
1. Er Fylkesråden positiv til å gjøre en administrativ vurdering av kostnader knyttet til innføring av fri tannbehandling for minstepensjonister i Nord-Trøndelag?

2. Mener Fylkesråden det vil være andre grupper enn minstepensjonister som har større behov for gratis behandling?

3. Mener Fylkesråden, i tilfelle en slik ordning medfører store kostnader, at det kan være aktuelt med en trinnvis innføring av ordningen der man starter i et mindre antall kommuner før man innfører ordningen for hele Nord-Trøndelag?


Svar fra fylkesråd for utdanning og kultur May Britt Lagesen

Jeg innleder svaret med noen generelle betraktninger:

Fremskrittspartiet tok også i 2007 opp dette temaet i et skriftlig spørsmål til fylkesråden med ansvar for helse. Daværende fylkesråd Johannes Sandstad svarte blant annet: «Fylkesrådet går inn for en forsøksordning med gratis tannbehandling til 19- og 20-åringene. Utover dette kan vi dessverre ikke finne rom for å gi tilbud til flere nye grupper i tillegg til dem vi allerede har ansvaret for.»

I 2007 hadde tannhelsetjenesten store problemer med å rekruttere og beholde kvalifisert personell. Det var derfor svært krevende å gi et tilbud til de gruppene som allerede hadde rett til fri behandling. Situasjonen er vesentlig bedre i dag. Både på grunn av store satsinger i fylkeskommunen og at utdanningskapasiteten av tannleger har økt.

Fra 1. januar i 2011 har nordtrønderske 19 og 20-åringer som de eneste i landet fått gratis tannbehandling.

På nasjonalt plan la regjeringen fram Tannhelsemeldingen i 2007. Her ble det fremmet flere forslag om økt offentlig støtte til tannbehandling til nye grupper. Blant disse var personer med alvorlige psykiske lidelser, personer med funksjonstap og personer med svært lav inntekt. Det ble også foreslått å vurdere om eldre burde få støtte til en ”friskhetskontroll”, og om det burde innføres skjermingsordninger mot ekstraordinært høye utgifter.

De siste årene har personer med psykiske lidelser fått noe bedre hjelp gjennom refusjon fra trygden, og fra 1. juli 2013 fikk eldre over 75 år trygdedekning for tannhelsekontroller. Det siste ble imidlertid tatt bort av den nye regjeringen, som i stedet valgte å prioritere mer ressurser til tannløse personer med store behov for en bestemt type kostbar behandling.

Det gjenstår å se hvilke av forslagene i meldingen som blir realisert i ny/revidert tannhelsetjenestelov. Det er bred enighet om at det er viktig med ordninger som sikrer at alle kan få dekket sine behov for tannbehandling, men det er usikkert hvordan ordninger skal designes for å treffe dem som trenger det mest - uten å bli for ressurskrevende.

Vi vet mye om behovet. Statistisk sentralbyrå utga i fjor en rapport om «Udekt behov for tannhelsetjenester» (Rapporter 7/2013). Den sier noe om hvor mange og hvem som har hatt behov for å gå til tannlege uten å gjøre det - og hvorfor.

I 2010 var det ca. 9 % av befolkningen i Norge (10 % i Trøndelag) over 21 år som ikke hadde vært hos tannlege tross behov. (Andelen har gått litt ned siden 2005).

• Andelen som ikke går til tannlege, er størst blant dem med lavest inntekt og lavest utdanning.
• Andelen er størst blant arbeidsledige, deretter kommer «andre inaktive», så sysselsatte – og til slutt pensjonister.
• Andelen er størst blant de yngste (21 – 24 år) - og minst blant eldste (67 år og eldre).

Økonomi er den desidert vanligste grunnen til at folk ikke oppsøker tannlege. Det gjelder i alle grupper, unntatt i den femtedelen av befolkningen som har høyest inntekt.

Jeg viser til spørsmålene og svarer på disse:

1.Fylkesråden er enig i at det er et betydelig velferdsproblem at en tiendedel av befolkningen har udekt behov for tannhelsetjenester. Ifølge rapporten fra Statistisk sentralbyrå er det en relativt stor andel av personer med lav inntekt som av økonomiske årsaker ikke oppsøker tannlege. Vi må derfor anta at dette er situasjonen for en del av fylkets minstepensjonister, og det er forståelig at eldrerådet er opptatt av dette.

Administrasjonen har beregnet at gratis tannbehandling til minstepensjonister sannsynligvis ville koste i størrelsesorden 9 -10 millioner kroner pr. år. 

Dette tallet er beheftet med en viss usikkerhet, men er basert på data fra NAV om antall minstepensjonister, opplysninger om ulike gruppers utgifter til tannbehandling og på faglige vurderinger.

I følge NAV er det i Nord-Trøndelag i år 4365 alderspensjonister med minstepensjon. Vi kan anslå at ca. 20 % av dem er pasienter i hjemmesykepleie eller institusjon og allerede har rett til gratis behandling. Det betyr at en ny ordning ville omfatte ca. 3500 personer.

Ut fra opplysninger om utgifter til tannbehandling for personer over 67 år (Jostein Grytten, Den norske tannlegeforenings Tidende 2010), kan vi anslå at gjennomsnittspasienten som mottar tannbehandling i 2014 vil få en utgift på nesten 4000 kroner.

Dersom 2/3 av minstepensjonistene benyttet seg av tilbudet hvert år, ville fylkeskommunens utgifter blitt ca. 9,3 millioner kroner.

Fylkesråden ser ikke at det er grunnlag for at Nord-Trøndelag ytterligere utvider tilbudet nå, og mener det er riktig å avvente ny/revidert tannhelselov.

2. Fylkesrådet vil fortsatt gi gratis tannbehandling til 19- og 20-åringer. Vi anser dette som en riktig og vellykket satsing, da det har ført til at en vesentlig større andel av denne gruppen møter til behandling, og fordi rapporten fra Statistisk sentralbyrå viser at det er de unge voksne som har størst udekket behov. Det er ikke vurdert å innføre nye fylkeskommunale ordninger for andre grupper nå. (Se for øvrig svar 2)

3. Her viser jeg til svaret på spørsmål 1 og 2, og gjentar at vi har økonomiske utfordringer med å ta ytterligere tilleggsansvar utover det vi allerede gjør. Vi er prisgitt rammer og mandat fra statlige myndigheter.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no