Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Jostein Trøite 15. august 2013

Spørsmål fra Jostein Trøite 15. august 2013


Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) til fylkesråd for samferdsel og miljø Tor Erik Jensen 15. august:

Investering i gang/sykkelveger.

Ved justering av budsjettet for 2013 i fylkestinget i juni, ble investeringene til gang og sykkeveger redusert med  33 millioner kr i forhold til et opprinnelig busjett på 83 millioner kr, altså en reduksjon på nærmere 40% .  Denne saken ble lagt fram for fylkestinget i juni begrunnet med at planlagte prosjekt av forskjellige grunner ikke kunne startes opp, og at det ikke var reserveprosjekter som var prioritert. Også for 2012 var investeringene i gang og sykkelveger næmere 25% under budsjett.

Denne saken ble lagt fram for fylkestinget i juni, men situasjonen vår kjent tidligere i vår og lagt fram i en rapport fra Statens vegvesen datert 30. april.

Bygging av gang og sykkelveger er viktig både for folkehelse og miljø. Mange foreldre og skolebarn merker dette spesielt godt nå ved skolestart . Det er derfor svært uheldig at de midlene som blir bevilget ikke blir brukt.

Spørsmål til fylkesråd for samferdsel:

Hva blir gjort for at det samme ikke skal gjenta seg neste år? Har fylkesråden tatt kontakt med Statens Vegvesen og kommunene for å sikre at planlagte prosjekter kan gjennomføres, og at tilstrekkelige reserveprosjekter er klare for utbygging?

Svar fra fylkesråd for samferdsel og miljø Tor Erik Jensen:
 
Jeg takker for spørsmålene vedrørende investering i gang- og sykkelveger.
Vi er enige i både behovet og betydningen det har å få bygget flere gang- og sykkelveger i fylket. I den sammenheng mener jeg at fylkesrådet og fylkestinget har vært offensive gjennom flere år nå.
Det er imidlertid riktig som dere skriver at vi har hatt en del forsinkelser mht oppstart, da det er samtidig viktig å understreke at alle vedtatte prosjekter vil bli bygget.

Statens vegvesen rapporterte i driftsrapporten pr 30. april et mindreforbruk på gang- og sykkelveger på 33 mill. kr. Dette avviket skyldes i stor grad manglende plangodkjenning.

For 3 planer; Fv 119 Lysaker - Korsbakken, fv 759  Valum - Hallem og fv 17 Høknes - Ura er oppstarten forsinket på grunn av klagebehandling i de respektive kommunene. Det er imidlertid håp om at planavklaringen kan skje i løpet av 2013 og forberedelse til bygging kan settes i gang.

For de øvrige prosjektene er planframdriften i rute og vi forventer igangsetting i henhold til driftsrapporten. Dette betyr igjen at mindreforbruket vil reduseres betydelig ved utgangen av 2014.

I noen tilfeller vil arkeologiske undersøkelser og utgravinger, samt geotekniske utfordringer ha vesentlig større omfang enn forundersøkelsene har antydet. Det igjen betyr at prosjektet utsettes i tid og kostnadene stiger.

Planbehandling og behandling av eventuell klage på planvedtak er kommunene sitt ansvar. I plan- og bygningsloven er berørte parter gitt klageadgang og det er en viktig demokratisk rettighet, selv om gjennomføringen av tiltaket kan forsinkes noe.

I den nylig vedtatte fylkesvegplanen er det i tillegg til den prioriterte gang- og sykkelveglista laget ei marginalliste som kan regnes som reserveprosjektliste dersom andre prosjekt faller ut. For perioden 2014-2017 bør denne være tilstrekkelig.

Jeg vil fortsette å ha en tett oppfølging mot statens vegvesen for å sikre en tilfredsstillende gjennomføring av de vedtatte vegprosjekter.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no