Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Hilde Tyldum Stordahl 13.10.2010

Hilde Tyldum Stordahl 13.10.2010


”Strategi for likestilling og mangfold”
”Strategi for likestilling og mangfold” ble vedtatt i fylkestinget i desember 2008. I dette strategidokumentet heter det blant annet at det skal etableres en arbeidsgruppe som skal gjennomføre planleggingsprosesser og legge fram forslag til overordna målsettinger for likestilling og mangfold i fylket. Gruppa skal initiere tiltak for å nå målene om likestilling og mangfold, og det skal også inviteres til en ressurssamling en gang i året.

Videre skal det etableres en ressursgruppe som skal representere ulike representanter fra det offentlige Nord-Trøndelag med flere.

 

Dette er et viktig arbeid, og undertegnede ønsker å vite hvor arbeidet står i dag. Vi antar at både arbeidsgruppe og ressursgruppe er i gang, og har resultater å vise til. Da dette så vidt vi kan se ikke har vært oppe i fylkestinget etter vedtaket i desember, hadde vi satt pris på om fylkesråden kunne informere oss.

Svar på skriftlig spørsmål fra fylkestingsrepresentant Hilde Tyldum Stordahl (SV), mottatt 14.10.10

Ved fylkesråd Annikken Kjær Haraldsen

Status for Strategi for likestilling og mangfold

Som nevnt i spørsmålet ble strategien vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Som oppfølging av fylkestingsvedtaket ble det i første omgang nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra KS, Fylkesmannen, KUN (senter for kunnskap og likestilling) og fylkeskommunen. Denne arbeidsgruppen kom etter hvert fram til at det var mest hensiktsmessig å organisere arbeidet med oppfølging av strategien med en styringsgruppe i tillegg til den allerede eksisterende arbeidsgruppen. Styringsgruppa består av representanter fra KS og Fylkesmannen, i tillegg til fylkesråd Annikken Kjær Haraldsen som leder. Til orientering så er det ikke opprettet en ressursgruppe, men det kan komme senere.

Satsningsområdene som er foreslått i strategien er oppvekst, arbeids- og næringsliv, bolyst og livskvalitet og medvirkning.

Arbeidsgruppa har foreløpig jobbet med følgende:

·         Å utarbeide en oversikt og status over hvilket arbeid som gjøres innen mangfold og likestilling i Nord-Trøndelag.

·         Å utarbeide statistikk som grunnlagsmateriell.

·         Bidra til at et 8. mars arrangement om ”Kvinner i næringslivet” ble gjennomført, og at det blir et årlig arrangement i samarbeid med våre partnere og Innovasjon Norge.

 

Videre planlagt arbeid er:

  • Dialogmøte med NTBUR, Rådet for likestilling av funksjonshemmede, Innvandrerrådet og Eldrerådet i NT for å involvere disse gruppene i arbeidet. Dialogmøtet vil foregå 11. november hvor også flere fra fylkeskommunene, Fylkesmann i NT og KS vil delta. Målet er å jobbe i prosess for å velge ut enkelte satsingsområder, og få fram tiltak som vil inngå i en felles handlingsplan for likestilling og mangfold i NT.
  • Å kommunisere ut oversikt over statistikk for likestilling og mangfold i NT.
  • Å utarbeide og gjøre handlingsplanen kjent og forankre den hos samarbeidspartnerne.
  • Å arbeide for å heve kompetansen til ledere og evt. saksbehandlere i forhold til likestilling og mangfold. Dette er spesielt viktig for de som jobber med planstrategier.

Arbeidet med oppfølging av denne strategien har vært utfordrende. Områdene likestilling og mangfold er brede og omfavner hele samfunnslivet. For at det virkelig skal gjøre en forskjell, må dette implementeres i planverket til aktørene. Det er behov for kunnskap og kompetanse til de instansene som har ansvar for planverk, slik at det systematisk og naturlig innarbeides. Det er også svært viktig at likestillings- og mangfoldstanken forankres hos ledere, slik at det får en legitimitet.

Samtidig er det viktig å understreke at vi gjennom dette arbeidet har fått mer systematisk oversikt over hvilke tiltak som er satt i gang og hva som allerede gjøres av målretta arbeid innenfor likestilling og mangfold.

På grunn av viktige avklaringer underveis i arbeidet og det forestående dialogmøtet er den opprinnelige framdriftsplanen revidert. Handlingsplanen vil bli vedtatt av fylkesrådet i januar/februar 2010. Fylkesrådet vil få en rapport om arbeidet våren 2011 og en evaluering vil bli foretatt høsten 2011.

Fylkestinget vil bli orientert om status og framdrift i forhold til Strategi for likestilling og mangfold på ordinær måte gjennom årsmeldingene.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no