Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Endre Skjervø spørretimen fylkestinget 8.juni 2010

Endre Skjervø spørretimen fylkestinget 8.juni 2010


Fraværsføring i videregående skole i Nord-Trøndelag

Under Fylkestinget i Nærøy 8. – 10. juni stilte Fremskrittspartiet spørsmål i spørretimen om hva fylkesråden synes om at elever i den videregående skolen i Nord-Trøndelag tilbys sletting av inntil 14 dager av sitt fravær på vitnemålet. Det ble vist til brev til skolene i forbindelse med dette. Fylkesråden lovte å se på saken.

Svar fra fylkesråd Anne Marit Mevassvik:
Opplæringslov, forskrift og egne ordensregler har gitt elever mulighet for 14 dagers fratrekk av fravær som føres på vitnemål, blant annet ut fra helse- og velferdsgrunner.  10. november 2009 sendte Utdanningsdirektoratet ut et brev om føring av fravær. Her presiseres det, i samsvar med ordlyden i den sentrale forskriften som ble iverksatt fra 1. august 2009, at elever kan kreve at 14 dager av fraværet pr skoleår ikke føres på vitnemål/ kompetansebevis. Utdanningsdirektoratet skriver i dette brevet:
”Som dokumentasjon i forbindelse med helsemessige grunner (sykdom) regnes legeerklæring, men også signert melding fra foreldrene dersom eleven ikke er fylt 18 år. Inntil elevene fyller 18 år er det ikke tilstrekkelig med melding kun fra eleven selv. Etter at eleven har fylt 18 år er det tilstrekkelig med en melding fra eleven selv. ”
Direktoratet redegjorde også for at det ikke kreves legeerklæring i forbindelse med svineinfluensa.
Endringen møtte stor skepsis i hele videregående opplæring i fylket. Nord-Trøndelag fylkeskommune har ikke sendt ut egne brev eller pålegg, men fylkesutdanningssjefen sendte i desember 2009 ut en påminning i e-post til rektorene om at de nye retningslinjene fra Utdanningsdirektoratet faktisk gjelder for inneværende skoleår.  Fylkesråden sier i fylkesrådssaka om ordensregler for videregående skoler i Nord-Trøndelag, som ble vedtatt 23. februar 2010:
"Fylkesråden ser at de nye fraværsreglene fratar elever med stort fravær på grunn av politisk engasjement, kronisk eller langvarig sykdom, syke barn eller andre helserelaterte forhold, fortrinn som de tidligere hadde. At alle elever nå, uten legeattest, kan få fratrukket 14 dager sykefravær, kan virke som en oppfordring til fravær. Fylkesråden imøteser derfor en innstramming her. Fylkesråden ber skolene legge til rette slik at elever med høyt fravær på grunn av spesielle helseproblemer eller stort politisk engasjement ikke mister fortrinn de har hatt i de gamle ordensreglene. "
Økt gjennomføring og faglig fremgang er sentrale utviklingsmål for utdanningssektoren. Elevenes oppmøte/fravær har vesentlig betydning for å nå disse målene. Alle de videregående skolene har derfor sterkt fokus på fravær, men tiltakene varierer. Noen av skolene har daglige morgenmøter med elevene der fraværet blir gjennomgått, andre har en praksis hvor kontaktlærer sender SMS eller ringer til elever som ikke møter fram. Tre skoler har valgt en restriktiv praksis med krav om egne søknader om fratrekk av fravær på vitnemålet for å motvirke at elevene misbruker de liberale retningslinjene for sletting av fravær.
Alle skolene har, slik fylkesråden ber om, en påpasselig praksis for å bidra til at elever med høyt fravær på grunn av spesielle helseproblemer eller stort politisk engasjement ikke mister fortrinn de har hatt i de gamle ordensreglene. Alle skolenes praksis ligger imidlertid klart innenfor gjeldende regelverk. Elevene får de samme mulighetene til fratrekk på grunn av sykdom selv om fremgangsmåten varierer. Elever som signerer eller får signert en falsk melding, bryter regler for orden og oppførsel.
Retningslinjene av 10. november 2009 er krevende å administrere for skolene siden de aller fleste elevene vil kreve fratrekk for inntil 14 dagers fravær. Ved Ole Vig videregående skole er det eksempelvis laget en orientering til kontaktlærerne som skal behandle elevenes meldinger, for å sikre en korrekt praktisering av regelverket. Verdal videregående skole har utarbeidet et samleskjema som den enkelte elev kan bruke som signert melding for å få en ryddig handtering for elever og kontaktlærere. Skolen har også laget en ”oppskrift” på hvordan slettinga av fravær teknisk gjøres på SkoleArena.
Kunnskapsministeren varslet tidlig at det ville komme en endring i forskriftene. NFTK har imøtesett en innstramming, og fylkesrådet har nå levert høringsuttalelse til nytt forslag fra Utdanningsdirektoratet, der rådet blant annet sier:
”Når det gjelder føring av fravær på vitnemålet, støtter fylkesrådet foreslått innskjerping av krav til dokumentasjon ved elevers sykdom.  At de første tre sykedagene registreres som fravær, vil også bidra til innstramming av praksis. ” 

Heldigvis ser det nå ut til at vi får et bedre lovverk å forholde oss til fra neste skoleår, og vi vil tilpasse fylkeskommunenes egne ordensregler til nye og bedre rammer, så snart disse er vedtatt.
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no