Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Britt Tønne Haugan 4.juni 2010

Britt Tønne Haugan 4.juni 2010


Spørsmål til fylkesråd Anne Marit Mevassvik angående utprøving av ny modell for organisering av skoleåret  2010 – 2011

Jeg er kjent med at inneværende skoleår har Verdal videregående skole prøvd ut en ordning som sikrer elevene minste årstimetall, den gjør det mulig å fordele timene best mulig til alle fag, innpasse alternative undervisningsdager mm. Denne ordningen innebærer at man går bort fra 45 min timer til 60 min timer eller 120 min timer og skoledagen blir forlenget. Mellom timene er det 10 min pause og midt på dagen har man 50min matpause for elevene mens lærerne avvikler matpause og avvikler småmøter i dette tidsrommet.

Evalueringen av denne ordningen ved Verdal videregående skole viser at elever og lærere i hovedsak er fornøyd med modellen. Men kommer til å gjøre noen justeringer for neste skoleår. Forsøket har gått bare ett år, og ved en relativt liten videregående skole.

Hvordan vil denne ordningen virke ved en større videregående skole? Bekymringen som jeg har mottatt fra en stor kombinertskole. De sier at de opplever å bli utsatt for et gedigent eksperiment, både på elev- og lærersida.

Etter det jeg har forstått har skolene blitt anbefalt å ta utgangspunkt i denne modellen og tilpasse den til lokale forhold slik at vi får en Nordtrøndelagsmodell allerede kommende skoleår.

På bakgrunn av ovennevnte stilles følgende spørsmål:

1.  Har pedagogene drøftet de pedagogiske konsekvensene som følger av en slik omlegging av skoledagen? Hvordan har den pedagogiske diskusjonen foregått?

2. Hvordan ivaretar ny modell lærernes arbeidssituasjon og mulighet til forutsigbarhet i planlegging og strukturering av skolehverdagen?

3. Kan Fylkesråden grunngi hvorfor vi allerede fra kommende skoleår, etter en svært kort evalueringsperiode, skal ta i bruk ”Nord-Trøndelagsmodellen”?

Svar fra fylkesråd Anne Marit Mevassvik:

NY MODELL FOR ORGANISERING AV SKOLEÅRET  

Vi takker for brev innkommet 4. juni med spørsmål om organisering av skoleår og skoledag i Nord-Trøndelag fra høsten 2010. Spørsmålene, som her besvares punktvis, gir oss anledning til å utdype ordningen og den prosessen som har foregått.  

1.  Har pedagogene drøftet de pedagogiske konsekvensene som følger av en slik omlegging av skoledagen? Hvordan har den pedagogiske diskusjonen foregått?  

En lang prosess har gått forut for de beslutninger som er tatt.  Prosessen har både foregått på ledernivå i fylket, i lærernes fagforeninger og på den enkelte skole.  I bunnen ligger en felles målsetning om at elevene skal få oppfylt det timetallet de har rett på i fagene.  Dette tydeliggjøres gjennom følgende vedtak i FONT (Fellesutvalget for fagforeningene i utdanningssektoren i Nord-Trøndelag) 19. mars 2010: 

”FONT vedtar dokumentet ”Sikring av elevenes årstimetall 2010-2011” som det foreligger med to presiseringer. En vil samtidig oppfordre partene til å ha en god dialog samt en bred prosess med de ansatte, slik at alle får innsikt og forståelse for systemet og enigheten. FONT tar ansvar for å evaluere ordningen i 2011. 

FONT ber skolene om at følgene prosedyrer følges ved innarbeiding av dokumentet:
1.    Felles avklaring på skolenivå mellom ledelse og tillitsvalgte før man informerer pedagogene. Avklare innhold og begrep.
2.    Ledelse og tillitsvalgte informerer pedagogene i felleskap.
3.    Ved behov for avklaringer er arbeidsgruppa og FONT tilgjengelig.  

FONT forutsetter at det vises raushet og fleksibilitet fra begge parter i prosessen.” 

Dokumentet ”Sikrings av elevenes minste årstimetall” har blant annet sin bakgrunn i følgende behandlinger: 
-        FONT 09.12.08. (Mål og vedtak)
-        FONT 27.04.09. (”Enighetsdokumentet”)
-        FONT 28.10.09. (Evaluering)
-        FONT 19.03.10. (Sikring av elevenes minste årstimetall 2010-2011) 

Problemstillingene har vært tema på rektormøtene fra og med vinteren 2008 til og med juni 2010 og har vært gjenstand for interne prosesser i alle skoler og fagforeninger. I tillegg har det vært tema for flere møter for timeplanleggere i skolene, og flere av skolene har holdt egne interne informasjonsmøter med representanter fra Verdal videregående skole.    

Det har vært avholdt flere Informasjonsmøter for ledelse, tillitsvalgte og timeplanleggere, blant annet:
• Fellesmøte for rektorer, fagforeninger og timeplanleggere: 26. januar 2010
• Fellesmøte på Stiklestad med skoleledere og tillitsvalgte: 11. mars 2010
• Informasjonsmøte for timeplanleggere: 8. april. 

Fylkesutdanningssjefen har sendt ut informasjon om endringene, blant annet følgende: 
• 21.05.10          Brev til skolene
• 25.05.10          Brev til skolene lagt ut på UNGiNT med kobling til facebook
• 25.05.10          Brev til skolene lagt ut på NTFK – Hjemmeside under Nyheter
• 27.05.10          Brev til skolene, innhold og praktisk handtering diskuteres på Rektormøte  

Det har vært omfattende kontakt mellom utdanningssektoren og samferdselsansvarlige i Nord-Trøndelag fylkeskommune.
• Medio ble mai det avholdt et møte mellom fylkesutdanningssjefen og regional utviklingsavdeling i fylkeskommunen. Tema var behov for endring i skyss-tider.
• 30. mai ble det foretatt en gjennomgang av skyssbehov for alle videregående skoler med bakgrunn i neste års ønsker om skoledagens lengde.
• 9 av 11 videregående skoler får ønsket umiddelbart innfridd. For de to skolene som har en mer krevende skyss-struktur blir det gjennomført egne møter i regi av samferdsel. Vi forventer å ha et konkret forslag for kommende skoleår klart medio juni.   

Flere regionaviser har hatt oppslag, blant annet:
• 20.05.10 Trønder-Avisa, Filter. Overskrift, Protesterer mot lengre skoledag
• 27.05.10 Namdalsavisa, Fra rektormøtet. Overskrift ”Lange dager bra eller dårlig”
• Pressemelding ble sendt ut i slutten av uke 23. 

2. Hvordan ivaretar ny modell lærernes arbeidssituasjon og mulighet til forutsigbarhet i planlegging og strukturering av skolehverdagen?

Modellen skal ivareta lærernes totale arbeidssituasjon og fremme helhetlig planlegging i skolene. Med timeplanfestet tid til å ta igjen timer som faller bort, skal modellen bidra til at lærerne får gjennomført planen for hele opplæringsåret.  Slik skapes økt forutsigbarhet. 60-minutters undersvisningstimer, som mange skoler nå vil foretrekke å benytte, skaper bedre ro i opplæringssituasjonen og redusert tap av undervisningstid ved oppstart av timene.  

3. Kan Fylkesråden grunngi hvorfor vi allerede fra kommende skoleår, etter en svært kort evalueringsperiode, skal ta i bruk ”Nord-Trøndelagsmodellen”?

Det er alltid noen skoletimer som faller bort. Det kan skyldes plassering av helligdager på kalenderen, yrkes- og utdanningsorientering, idrettsdager osv.  Vi har i mange år vært opptatt av å finne gode løsninger slik at elevene bedre kan få ivaretatt sine rettigheter til timetall i fagene. Flere skoler har det siste året gjort forsøk med lignende modeller som Verdal.  Ulike former for buffertid har vært praktisert også tidligere.  Ordningen med 60 minutters undersvisningsøkter ble allerede lansert i Kunnskapsløftet i 2006. Vi opplever ikke at vi plutselig gjennomfører en større revolusjon her. Tvert imot har vi tro på at vi nå på en god måte kan få oppfylt rettighetene til hver enkelt elev. Ordningen skal tilpasses den lokale virkeligheten på store og små skoler, og skoleskyssen legges til rette slik at elevene unngår ulemper i form av urimelig lange skoledager.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no