Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Adrian Wahlborg 9.11.2010

Adrian Wahlborg 9.11.2010


I henhold til punkt 18 i "Reglement for Nord-Trøndelag fylkesting" stilles følgende skriftlige spørsmål til Fylkesråden for utdanning.

Sør-Trøndelag fylkeskommune gjennomførte, i samarbeid med Antidoping Norge, den 23. September et større antidopingseminar, hvor alle som møter barn og unge i arbeid eller på fritiden (lærere, politi, trenere, helsepersonell,
ungdomsarbeidere, barnevern, treningssenterbransejen m.fl.) var invitert.
Temaene for konferansen var: Hva er doping? Hvem bruker doping? Hvorfor og på hvilke måter brukes doping? Hvorfor er doping et ungdomsproblem? Hva kan jeg gjør med doping som ungdomsproblem?

Undersøkelser gjort ved Ole Vig vgs. viser at doping også er et problem ved skolene i Nord-Trøndelag. Med dette i bakhodet, er en slik konferanse eller
seminar, et arrangement som kunne vært vurdert i Nord-Trøndelag?

Svar på spørsmål fra Adrian Wahlborg angående antidopingseminar i Nord-Trøndelag

Jeg takker for spørsmålet fra Wahlborg angående holdningsskapende arbeid i forhold til doping.
 
Dopingspørsmålet har blitt viet oppmerksomhet i media i det siste, både doping innen idretten og den dopingen som skjer utenfor idretten. I debatten om doping som samfunns- og ungdomsproblem har flere tatt til orde for at antidopingarbeidet bør prioriteres høyere i skolen, ikke minst fra Antidoping Norge (stiftelse som har som formål å fremme en ærlig og dopingfri idrett, men og også allmennyttig virksomhet).
 
Hvor stort er omfanget av doping i ungdomsgruppen 15 – 19 år – på landsbasis og i Nord-Trøndelag? Doping er i denne sammenhengen valgt avgrenset til bruk av anabole steroider og testosteronpreparater.

Undersøkelser som er gjort på landsbasis, blant annet én hvor over 5000 som møtte på sesjon i 2008 ble spurt, viser at ca 2,5 prosent svarer at de har prøvd eller bruker denne formen for doping. I vårt eget fylke har vi ingen pålitelige omfangsundersøkelser angående doping hos denne aldersgruppen. Ung-HUNT har ikke spørsmål om denne formen for doping, og bare én videregående skole i fylket (Ole Vig) har gjort systematiske registreringer rundt dette spørsmålet. Resultatene fra denne skolen viser et omfang rundt det som nasjonale undersøkelser viser. Det er heller ikke andre indikatorer på at doping oppfattes som et problem på de videregående skolene, eller idrettsmiljøene rundt disse. Ut fra dette kan en ikke konkludere med at bruk av denne formen for doping er et omfattende problem, verken ved den aktuelle skolen eller ved de andre videregående skolene i fylket. Sammenlignet med bruk av andre rusmidler som alkohol, tobakk og hasj for tilsvarende aldersgruppe, så er doping lite utbredt.

Problemet med doping er ikke omfattende, men kan likevel ikke overses. Den viktigste grunnen for å drive et holdningsskapende opplysningsarbeid om temaet for denne aldersgruppen er de helsekonsekvenser dette kan medføre for brukerne.
 
Holdnings- og opplysningsarbeidet rundt doping i videregående skole er i dag i all hovedsak knyttet til det idrettsfaglige tilbudet, hvor vi finner den eneste forankringen til læreplanverket (læreplan i treningslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag ).
 
Vi er nå inne i en tid med stort fokus på tilrettelegging for at elevenes årstimetall i de enkelte fag skal kunne gjennomføres fullt ut. Det er mange ”gode saker” som har elevene i videregående skole som målgruppe, og vil inn i skolen med sitt arbeid. Dette vil kunne gå ut over læringsarbeidet, såfremt det ikke er forankret i læreplanverket.
 
Jeg har forståelse for utfordringen som skisseres, men kan ikke se at dette arbeidet kan prioriteres nå innen utdanningssektoren og med elevene i videregående skole som eneste målgruppe. Jeg vil imidlertid sende initiativet over til ansvarlig fylkesråd for folkehelse i fylkeskommunen for at han kan vurdere dette på et bredere grunnlag.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no