Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Adrian Wahlborg 09.11.2010

Adrian Wahlborg 09.11.2010


I henhold til punkt 18 i "Reglement for Nord-Trøndelag fylkesting" stilles følgende skriftlige spørsmål til Fylkesråden for kultur.

Ved forrige ting ble det fra undertegnede stilt spørsmål vedrørende en ordning med et kulturkort til barn/unge/ungdom, som også vil ha en sosialt
utjevnende funksjon. Har man sett mer på det arbeidet som gjøres i Aalesund og hvor ligger saken i dag?

I og med at vi skal behandle budsjett 2011 ved neste ting, og innspill til budsjett gjerne skal komme i forkant av tingsamling, kommer derfor vår
oppfordring nå. Vi ber om at et samarbeid med NAV opprettes og at det settes av penger over Budsjett 2011 til å implementere en løsning med kulturkort til barn og ungdom med dårlig økonomi.

Svar på spørsmål fra Adrian Kristoffer Walborg angående ordningen Kulturkort for ungdom fra fylkesråd for kultur Annikken Kjær Haraldsen

Jeg takker for spørsmål omkring Kulturkort for ungdom.
Intensjonen da dette ble et nasjonalt prosjekt i samarbeid med en del utvalgte fylkeskommuner bl.a Nord-Trøndelag, var å kunne øke ungdoms bruk av kulturtilbud og spesielt ungdom som i liten grad benyttet seg av tilbudene.

Høsten 2009 ble det derfor fra Kulturdepartementet foretatt en evaluering av prøveprosjektet.
Denne evalueringen ble behandlet i fylkesrådet den 09.11.09.

Konklusjonen i evalueringsrapporten som omfattet de ti fylkeskommunene som var med i prøveordningen, var:
• det har vært vanskelig å rekruttere nye brukere
• ordningen framstår som en byordning.
• bruken av kulturkortet så langt er relativ beskjeden, alt i alt.
Og hovedkonklusjonen var at kulturkortordningen så langt bare i begrenset grad kan sies å ha oppnådd målsettingene.
 
Fylkesrådet var i behandlingen av evalueringen vært tydelig på at kulturkortet måtte ha en mer lokal tilpasning, gjerne gjennom samarbeidsavtaler med både lokale og regionale kulturaktører og tettere samarbeid med ungdomsråd og kommunene. Fylkesrådet påpekte at de unge måtte føle eierskap for ordningen, og styret for Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd vedtok følgende som ble innarbeid i evalueringssaken 19.10.09 :

”NTBUR støtter  alternativ b: kulturkortordningen videreføres, men med en lokal forankring (kommunene ansvarliggjøres).
Med bakgrunn i resultatet fra årets Ungdomskonferanse ønsker NTBUR at det på sikt etterstrebes slik at plænti-tilbudet får en lokal forankring i alle fylkets kommuner / regioner.”

Det ble derfor fra fylkesrådet inngått et samarbeidsprosjekt på videreutvikling av kulturkortet med Steinkjer kommune i perioden fra mars til november 2010 hvor målsettingen er å videreutvikle kulturkortet for ungdom med vekt på å øke antallet og nye brukere.

Det er avtalt evalueringsmøte for denne utprøvingen mellom partene den 6. desember 2010.

Jeg ser det som viktig at den utprøvingen fra Steinkjer kommune vil være grunnlag for hvordan fylkeskommunen i samarbeid med kommunene går videre med Kulturkort for ungdom.
Og da vil det bl.a være interessant å se nærmere på modellen som Ålesund kommune har tatt i bruk og som kalles: ” tiltak for å gi barn i aldersgruppen 2-16 år i lavinntektfamilier mulighet til kultur- og aktivitetstilbud i Ålesund.”

Jeg ser nok også en eventuell videreføring av Kulturkort for ungdom som et bidrag i oppfølgingen av Oppvekstkommisjonens program hvor bl.a NAV og kommunene er sentrale aktører.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no