Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Thomas Iver Hallem 8. november 2012

Spørsmål fra Thomas Iver Hallem 8. november 2012


Spørsmål fra Thomas Iver Hallem (gruppeleder, Sp) til Fylkesråd for utdanning og helse Anne Marit Mevassvik:

I dag har alle elever rett til treårig videregående opplæring. (Fire år dersom du er lærling). Reglene sier at denne treårige ”ungdomsretten” må tas ut sammenhengende i løpet av fem år.

Senterpartiet vil fjerne kravet om at elever må ta ut sin rett til videregående opplæring i løpet av fem år, den såkalte ungdomsretten.

Mitt spørsmål til fylkesråden er om hvordan dette blir praktiser i dag?

Videre ønsker jeg svar på hva dette vil utgjøre av kostnader for fylkeskommunen ved innføring av en slik ordning og hvor mange elever dette vil omhandle i Nord-Trøndelag?

(Hva dreier dette seg om i praksis?) Dersom en elev går to år i skole, blir lei og jobber et år eller to, så mister eleven retten til skoleplass fordi en ikke rekker å ta tre år med utdanning innenfor femårsperioden. Det betyr at vi som skoleeiere ubevisst kan styrer mange ungdommer over i drop-out-statistikken, vekk fra skolesystemet og i verste fall over i trygdesystemet.

Senterpartiet mener elever som ønsker det må få anledning til å fullføre sin utdanning når de er motiverte. De skal ikke behøve å vente til de er” gamle nok” til å bruke ”voksenretten”, etter at de har blitt 25 år. 

Svar fra fylkesråd Anne Marit Mevassvik

Alle elever har rett til 3 år videregående opplæring(4 år ved omvalg). Denne retten må normalt tas ut innen 5 år etter påbegynt utdanning (1 år mer for lærlinger).

Elever kan få rett til opplæring i inntil 5 år med bakgrunn i behov for spesialundervisning. Utvidet rett kan også innvilges på bakgrunn av for eksempel sykdom. Nord-Trøndelag fylkeskommune er romslige når det gjelder utvidelse av ungdomsrett.

Det er mulig for en elev å ta ut en del av retten for deretter å ha et opphold i opplæringa før fullføring. Forskyvning av retten kan innvilges etter en begrunnet søknad fra eleven. Forskyvning av retten kan innvilges for eksempel på grunnlag av sosiale eller medisinske årsaker. Det har også vært elever som har fått forskjøvet retten pga at familien har vært i tjeneste i utlandet. Det har ikke vært praktisert noe «tak» / begrensning på hvor lenge en elev kan få forskjøvet retten.
Det har ikke blitt innvilget forskyvning av retten begrunnet i elevers ønske om å ta seg jobb utover de to venteåra som er iberegnet i femårsfristen for å ta ut ungdomsretten.

Hallem skriver at Senterpartiet vil fjerne kravet om at elever må ta ut sin rett til videregående opplæring i løpet av fem år og ønsker å vite hvilke kostnader en slik endring vil medføre i Nord-Trøndelag. Vi har ikke statistikk på hvor mange elever som hadde ønsket å ta videregående opplæring over et lengre tidsspenn, og det er dermed vanskelig å anslå kostnader i forhold til dette.

Hallem skriver at Senterpartiet mener elever som ønsker det må få anledning til å fullføre sin utdanning når de er motiverte, og at de ikke skal behøve å vente til de har blitt 25 år for å benytte seg av tilbud innenfor Voksenopplæring. I Nord-Trøndelag har vi en praksis som gir ungdom mulighet for dette. En ungdom som ønsker å ta tilbud innenfor Voksenopplæringa har anledning til å søke om det dersom det er en fordel for eleven – selv om vedkommende ikke har fylt 25 år.

Vennlig hilsen
Anne Marit Mevassvik
Fylkesråd for utdanning og helse

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no