Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Om oss > Likestillings- og mangfoldspris

Likestillings- og mangfoldspris


Statutter for tildeling av Nord-Trøndelag fylkeskommunes Likestillings- og mangfoldspris

1. Nord-Trøndelag fylkeskommune deler årlig ut en Likestillings- og mangfoldspris. Prisen skal være et kunstverk av en kjent kunstner. Med prisen følger et prisbeløp. Beløpets størrelse avgjøres av fylkesrådet i framleggelse av årsbudsjettet.

2. Formålet med prisen er å gi honnør til mottaker samt å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme inkludering, likeverd, likestilling og forståelse mellom mennesker i Nord-Trøndelag.

3. Prisen kan tildeles personer, virksomheter, kommuner eller organisasjoner i
Nord-Trøndelag som har utmerket seg i arbeidet for å fremme mangfold og likestilling. 
Å fremme mangfold innebærer her å arbeide aktivt for et inkluderende samfunn hvor likeverd er grunnleggende for god livskvalitet.
Med likestilling menes alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter i forholdet mellom mann og kvinne og mellom grupper i arbeidsliv, skole og fritid.

4. Likestillings- og mangfoldsprisen utlyses hvert år.  Kandidater til prisen fremmes ved begrunnet nominasjon fra enkeltpersoner, virksomheter eller organisasjoner.
Prisen kan tildeles andre enn de foreslåtte.

5. En tildelingskomité, oppnevnt av fylkestinget, treffer avgjørelse om hvem som tildeles Likestillings- og mangfoldsprisen.
Tildelingskomiteen kan også avgjøre at prisen ikke skal deles ut enkelte år.

6. Overrekkelse av prisen skjer på fylkestingets vårmøte.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no