Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Nyheter

 Spørsmål om Ytterøyferga

PUBLISERT: 24.07.2017Spørsmål om kapasitet på Ytterøyferga er til fylkesråd for samferdsel og miljø, Tomas Iver Hallem. Det kommer fra Tore Kristiansen (FRP). Svaret står nederst.

​Spørsmål til fylkesråd for samferdsel og miljø Tomas Iver Hallem om kapasitet og avganger på Hokstad – Levanger. Ytterøy fergen.


I overordnet kravspesifikasjon for ferjesambandet Hokstad – Levanger som ble vedtatt i fylkestinget 03.10.2012 står det at fergen skal ha en kapasitet til minimum 37 PBE, personbilenhet. Fremskrittspartiet har fått opplysninger om at fergen stadig vekk går i rute uten å ha så mange personbiler om bord som kravet tilsier og at det står mange biler og personer igjen på fergekaien når fergen legger fra kai.


Fergen fyller opp med tre rader biler i rekke, ikke fire som før. Den har med seg ca. 22 personbiler og en lastebil med henger.


Fremskrittspartiet ser med bekymring på at fergen ikke oppfyller kravet i overordnet kravspesifikasjon om det vi har fått opplyst stemmer. Det er større aktivitet på Ytterøya en på lenge. Innbyggere og næringslivet er avhengig av en ferge som er stor nok til å kunne frakte de over fjorden, uten å måtte stå igjen å vente flere timer på neste avgang. Leser i lokalavisene at folk er frustrerte over tilbudet vi som fylkeskommune gir de som er avhengig av fergen. Kontraktsperioden varer til 31.12.2022.


Spørsmål til fylkesråd Tomas Iver Hallem.
Vil fylkesråden umiddelbart sjekke opp om fergeselskapet oppfyller kravet i overordnet kravspesifikasjon for det aktuelle ferge sambandet.
Ettersom kontraktsperioden fortsett gjelder i flere år. Vil da fylkesråden fremme en sak i fylkestinget for å se på mulighetene for å øke kapasiteten på fergesambandet, om det viser seg å være for lavt?

Svar på spørsmål om kapasitet og avganger på fergesambandet Levanger – Hokstad, fra Tore Kristiansen til fylkesråd for samferdsel og miljø Tomas Iver Hallem:

Jeg takker for spørsmålene fra dem. Jeg kan bekrefte at ferga skal ha en kapasitet til minimum 37 PBE, personbilenheter. Jeg kan også bekrefte at det har blitt en større utfordring med gjenstående biler enn det som var forventet. Når saksgrunnlaget for overordnet kravspesifikasjon for fergesambandet Hokstad-Levanger ble behandlet i fylkestinget 2012 var det med utgangspunkt i flere vurderinger på kapasitet.
 
For å belyse en av indikatorene for vekst på sambandet fra 2011 til 2016 kan man se på Årsdøgnstrafikken (ÅDT). I 2011 var det en ÅDT for kjøretøy på 153 for Levanger -Hogstad. Denne trafikken vokste til 199 i ÅDT for kjøretøy i 2016.

Det speiler ofte et samfunn i positiv utvikling at man har trafikkvekst. Vekstsmerter som kommer frem som venting på fergeleie og frustrasjon over fergesambandet er beklagelig. Det blir en ytterligere krevende situsajon når man har en langsiktig avtale på dagens ferge ut fra en kapasitet som ikke stemmer med dagens trafikk.
 
Min vurdering er at vi må sette oss nye mål og komme med nye tiltak for å dempe vekstsmertene på sambandet.
Du spør fylkesråden umiddelbart om å sjekke opp om fergeselskapet oppfyller kravet i overordnet kravspesifikasjon for det aktuelle ferge sambandet?
Spørsmålet er sjekket opp, sist etter dialogmøte mellom Ytterøyutvalget, Levanger kommune og fylkeskommunen den 1. juni 2017. FosenNamsos Sjø AS som er ansvarlig for driften av fergesambandet har bekreftet at ferga oppfyller kravet om 37 PBE.
 
Med det som utgangpunkt forstår jeg undringen som oppstår når media setter fokus på at FosenNamsos Sjø nå har kapasitet til færre biler enn tidligere ettersom de fyller opp 3 rader med biler istedenfor 4.
 
Jeg stiller meg også spørrende til at bilparken har endret seg radikalt det siste året og må forklares nærmere av rederiet.  Det hevdes at det nå kjøres større biler enn tidligere, kombinert med at man må sørge for å ha tilstrekkelig med avstand mellom bilene slik at personer i bilene kan komme seg ut hvis en hendelse inntreffer.
Fylkeskommunens fagadministrasjon på dette området er Statens vegvesen (SVV) fergekontor. Seksjonslederen har snakket med rederisjef Arild Hoff i FosenNamsos Sjø for å høre hans vurdering om saken. Han er tydelig på at verken ferga eller lovverket har endret seg. Men det er mulig at matrosene har blitt noe mer nøye med å følge det som er gjeldende regelverk: Det skal være minimum 60 cm fri passasje på en av bilens sider ved stuing.
 
For ikke lenge siden fikk FosenNamsos Sjø en bot fra Sjøfartsdirektoratet fordi de har stuet for tett på en ferge i Hordaland. Det har medført en oppfordring fra adm.dir. i FosenNamsos Sjøs interne månedlige sikkerhetsbulletin om at forskriften om 60 cm fri passasje skal overholdes. Dette kan være årsaken til situasjonen som nå har fått oppmerksomhet i media. Dette må vi undersøke nærmere med rederiet.
Du spør videre om fylkesråden fremmer en sak i fylkestinget for å se på mulighetene for å øke kapasiteten på fergesambandet, om det viser seg å være for lavt?
Det er registrert trafikkvekst på sambandet helt siden oppstart av kontrakten 1.1.2015. Fylkesrådet har hatt fergesambandet under særlig oppsikt i 2016 og 2017. Det har spesielt i sommerhalvåret vært økende tendens til gjenstående biler.
 
Tiltaket som er iverksatt er ekstra kapasitet med bruk av reserveferge enkelte dager. I 2017 skjer dette i henhold til en fastsatt plan, der reserveferga går omtrent 15 dager. Tiltaket har vært vellykket på den måten at en har fått avviklet mye næringstransport uten at det har gått ut over kapsiteten for ordinær trafikk de dagene det gjelder.
 
Det har vært et effektivt tiltak sett opp mot den store byggeaktiviteten som som skjer på Ytterøy for tida, men tiltaket  løser ikke det generelle problemet med mange gjenstående biler i sommer.
I dialogmøtet med Levanger kommune den 1. juni 2017, lovte vi å evaluere løsningen i løpet av høsten, og jeg vil  fremme en ny plan for ekstra kapasitet for 2018. Jeg vil  sette meg et arbeidsmål om at fergesambandet skal være med og støtte opp under utvikling for Ytterøysamfunnet, og vi må se på flere konkrete tiltak for å møte den krevende situasjonen.
Som en del av kontraktsoppfølgingen overvåker partene muligheter for et større fartøy. En eventuell løsning med større båt til sambandet er, etter den informasjon som er innhentet så langt, omfattende med tanke på økonomi. Utfordringen må løses innenfor regelverket for offentlig anskaffelse og vil bli en sak for fylkestinget.
 
Et annet alternativ som jeg vil få utredet kostnaden med, er et ekstra skift som kan bidra til flere avganger i løpet av døgnet. Dessuten vil vi se på bruken av reserveferga og om den kan brukes ytterligere.
Avslutningsvis vil jeg gjenta at vi registrerer at de tiltakene vi har satt inn ekstra i 2017 ikke er  tilstrekkelig for å møte veksten for sambandet, og jeg mener derfor at vi sette oss nye mål for 2018. At det vil kreve større økonomiske resurser er sannsynlig og vil da bli fremmet for Trøndelag fylkeskommune som er ansvarlig for driften fra 1.1 2018.
 
Med hilsen
Tomas Iver Hallem
Fylkesråd for samferdsel og miljøKontaktperson: Hallem,Tomas IverNord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no