Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Nyheter

 Snart i mål med å fornye fylkesveiene

PUBLISERT: 26.10.2017



Vi er snart i mål med en av de store satsingene i årets investeringsprogram på fylkesveier. På Innherred er vi i ferd med å gjøre ferdig mange prosjekter.

Det er snakk om mange løft som til sammen blir ett stort fornyingsprosjekt forteller fylkesråd for samferdsel og miljø, Tomas Iver Hallem.

 - I flere år har vi utbedret utvalgte fylkesveier i Namdalen. De siste årene har vi brukt samme helhetlige tankegang på utbedringsprosjekt på Innherred. Vi tar midler fra trafikksikkerhetstiltak, midler fra asfaltprosjektet, midler fra driftskontrakter og brovedlikehold, og setter sammen til et helhetlig fornyingsprosjekt. Flere mil med sammenhengende vei får ei skikkelig ansiktsløfting, forteller han. 

Hvilke veier har vi valgt ut på Innherred?
På Innherred har vi gjennomført et fornyingsprosjekt som ble startet opp i 2016, og er fullført nå i 2017. Dette er ulike strekninger på flere veger hovedsakelig i Verdal, men Steinkjer er også berørt. Dette er:

1. Fv. 757 Stiklestad-Vuku – vegetasjonsrydding, mange stikkrenner er skiftet i vår/sommer og asfaltering utført etter ferien.

2. Fv. 758 Stene Skanse/kryss fv.72 – Vuku – vegetasjonsrydding, skifte av stikkrenner og kummer, drenering. Masseutskifting ca. 3 km er utført og ferdig asfaltert. Rekkverkssetting er utført. Toppdekke asfalt gjenstår til utførelse neste år. (ca. 3,4 mill.kr.), ellers er prosjektet ferdig.  

3. Fv. 759 Stiklestad – Figga - vegetasjonsrydding, stikkrenner/kummer er skiftet. Fjellsprengning er i gang i sørenden av Leksdalsvatnet. Massutskifting ved Leksdalen (ca. 1300 m) og ved Leksdalsvatnet. Asfaltering er utført på hele strekningen.

4. Fv. 72 - vegetasjonsrydding, skifte av stikkrenner og kummer, fjellsikring, fjellsprengning/justering av skarpe kurver, grunnerverv, forsterkning og rekkverkssetting. 

Hva gjør vi, rent konkret?
Ved å bruke pengene på denne måten, på lange strekninger, så blir veiene betydelig oppgradert. Vi skifter stikkrenner og kummer, drenerer, bytter ut masser i veikroppen, setter nytt rekkverk, sprenger bort fjellnabber og legger ny asfalt. Tiltakene gjør også at kjørekomforten blir mye bedre og trafikksikkerheten øker.

Vi gjør naturligvis tilsvarende fornying på fylkesveier andre steder i Nord-Trøndelag, med stor suksess. 

Økt trafikksikkerhet og god mottakelse
Vi får ikke en ny vei med fornyingsprosjektet. Kurvatur og veibredde blir stort sett uendret. Men vi får utbedring, dekkefornyelse, jevnere vei, siktforbedring, reduksjon av risikomomenter og forbedret avrenning/drenering langs hele strekningen der det trengs. 

Arbeidet, og resultatet av det, blir godt mottatt blant trafikantene. Blant annet gir tungtransportnæringen positiv respons på fornyingsprosjektene.




Kontaktperson:  



Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no