Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Elev-PC

Elev-PC


KONTAKTPERSON

Årets Elev-PC:

HP ProBook 430
Avtale om lån av læremidler
Intel Core i3
256 GB SSD HD
4 GB DDR3L RAM
13,3” LEDskjerm (1366 x 768 dpi)
4 cell Long Life batteri

​*Vilkår ved bruk av Mac

Maskinen må leveres inn dersom eleven velger å bytte utdanningsprogram underveis i utdanningsløpet.
Utkjøp av Mac betinger fullført 3-årlig løp i studieprogram MK.

 

Avtale om lån av læremidler
Nord-Trøndelag fylkeskommune tilbyr alle skoleelever gratis læremidler.
 
Følgende læremidler omfattes av denne:
- Elev-PC
- Skolebøker
- Programvare

Avtale om bruk av datautstyr
Bruksretten er regulert av vilkårene i denne avtalen. Avtalen gjelder også dersom eleven flytter mellom skoler i Nord-Trøndelag fylkeskommune.
 
Eiendomsrett
Utstyret er skolens eiendom og er underlagt samme regler som skolens utstyr for øvrig. Etter endt skolegang (to eller tre år avhengig av studieprogram) overtar eleven eiendomsretten til datautstyret dersom alle økonomiske forpliktelser er oppgjort.
 
Garanti og forsikring
Garantitid på utstyret er 3 skoleår (også for batteri), fra anskaffelsesår og til utgangen av juni det tredje skoleåret. Datautstyret er forsikret under bruksperioden. Ved skade skal egenandel kr. 500,- pr. pc og pr. skadetilfelle bæres av eleven. Forsikringen dekker tre skadetilfeller, maks ett pr kalenderår. Ved tap belastes eleven en egenandel på kr 2000,-. Elev/foresatt bekrefter med underskrift av denne avtalen at de er gjort kjent med forsikringsvilkårene. 
 
Tap eller skade
Ved tap eller skade på datautstyret skal skolen underrettes umiddelbart. Tyveri vil bli politianmeldt. Skade som forhindrer eleven i å benytte datautstyret, fritar ikke for betaling i henhold til denne avtalen. Dersom skade eller feil oppstår på utstyret, og dette skyldes uaktsomhet eller forsett fra elevens side, vil eleven bli ansvarlig for reparasjonskostnader tilsvarende skadens verdi.
 
Bruk og vedlikehold
Datautstyret skal brukes til elevens opplæring og i samsvar med skolens reglement og fylkeskommunens IT-reglement. Eleven forplikter seg til å håndtere utstyret med forsiktighet, slik at det ikke utsettes for tap eller skade. Data¬maskinen skal transporteres på forsvarlig måte. Skolen stiller låsbare skap til disposisjon, og datamaskinen skal alltid være innlåst når den ikke er i bruk. Eleven er selv ansvarlig for å ta sikkerhetskopi av data som ligger lagret på maskina. Ved behov for service vil eleven kunne disponere lånemaskin inntil reparasjon er fullført.
 
Varighet *
For datautstyr som omfattes av denne avtalen, løper avtaleperioden fra avtaledato og gjennom fullført utdanningsløp (ett, to eller tre år), dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Etter endt avtaleperiode er pcen elevens eiendom dersom alle økonomiske og andre forpliktelser er oppgjort. 
 
Utkjøp *
Elever ved de videregående skoler i Nord-Trøndelag får tilbud om å kjøpe ut én pc. Ved utkjøp skal datautstyret leveres inn for avinstallering av programvare og klargjøring for privat bruk. Maskinen vil bli installert med Microsoft operativsystem og siste versjon av MS Office. I tillegg vil brukeren få lokale administrative rettigheter og tilgang til BIOS. Maskiner som ikke blir innlevert vil bli fakturert med kr 3000,- til dekning av lisensutgifter.
Ved frivillig eller ufrivillig avbrudd fra fylkeskommunal videregående skole i Nord-Trøndelag, skal datautstyret leveres tilbake til skolen dersom annet ikke er avtalt. Dette gjelder ikke elever som tar deler av utdanningsløpet i utlandet. Innbetalte egenandeler refunderes ikke.
 
Mislighold
Ved mislighold av avtalen kan skolen helt eller delvis innskrenke elevens bruksrettigheter til utstyret.
 
Betalingsbetingelser *
Elever i videregående opplæring har gratis læremidler. Elevene betaler en egenandel på kr 991,- for skoleåret 2016/2017.* Denne egenandelen kan betales med utstyrsstipend som alle elever får.  Skolen fakturerer elev/foresatt forskuddsvis en gang pr. skoleår.  Betalingsfrist er 30 dager. Ved for sen betaling gis en purring. Ved manglende betaling etter purring oversendes kravet til inkasso.
* Egenandel for elever på MK/KDA er 2 ganger minste behovsprøvde stipend. Dette på grunn av en dyrere PC.
Skolens reglement
Denne avtalen omfattes av skolens gjeldende reglement. 
 
Konfliktløsning – verneting
Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med denne avtalen skal avgjøres etter norsk rett, og ved elevens verneting.
 
Endringer og overdragelse
Eventuelle endringer i denne avtalen er kun gyldig og bindende dersom disse er skriftlige og underskrevet av partene. Partene har ikke rett til å overdra denne avtalen til en tredjepart.
 
Fra 1. januar 2018 vil Nord-Trøndelag Fylkeskommune opphøre og bli en del av Trøndelag Fylkeskommune. Denne kontrakten vil automatisk overføres til den nye fylkeskommunen.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no