Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Kvalitetsmodellen CAF

Kvalitetsmodellen CAF


Som en del av kvalitetsutviklingssystemet er det innført en kvalitetsmodell som brukes for å identifisere og evaluere de sentrale forhold som preger hver virksomhet (skole). Kvalitetsmodellen Common Assessment Framework (CAF) er et felleseuropeisk verktøy som brukes i offentlig forvaltning i hele Europa som utgangspunkt for utvikling, forbedring og læring.  

CAF-modellen er basert på en stor mengde empiri om hva som skal til for å bli en god organisasjon. Via 9 hovedkriterier og 27 delkriterier evalueres skolene, og identifiserer områder med styrker og utfordringer. Modellen har en rekke inngangseksempler for å tydeliggjøre de ulike spørsmålene, eller delkriterier, som er gjenstand for evaluering. Nord-Trøndelag har i de siste 2 år jobbet med å tilpasse disse eksemplene for videregående opplæring, slik at modellen blir enda mer tydelig og anvendbar. Under evalueringen på hver skole, tas det utgangspunkt i relevant dokumentasjon for alle områder. Alle skoler utarbeider en fyldig dokumentasjonsoversikt som grunnlag for evalueringen. Data og analyserresultater fra rapporten om elev- og personalundersøkelsen, samt resultater fra arbeidsmiljøundersøkelsen er et viktig del av dette dokumentasjonsgrunnlaget.  

Selve evalueringsarbeidet gjennomføres som selvevaluering av en intern evalueringsgruppe som består av deltakere fra alle sjikt i virksomheten. Evalueringsresultatene av virksomheten danner grunnlag for rapport til fylkestinget og som grunnlag for videre arbeid med forbedring innen kvalitetsutviklingssystemet.  

Modellens styrke er at den ser helheten i organisasjonen, og ikke bare fokuserer på enkelte utvalgte data. Denne type kvalitetstenkning kalles total kvalitetsledelse (TKL), og gjør en bedre i stand til å se sammenhenger mellom organisasjonens ulike bestanddeler og hva som må til for å frembringe resultat.
Organisasjonsmessig læring er et av utgangspunktene for modellen, og i praksis vil arbeidet med modellen medføre mye læring, refleksjon og diskusjoner om skolens ståsted. Modellen gir et godt bilde av en virksomhets status og hva som er de største utfordringene – uansett hvor i organisasjonen det er og hva slags utfordring det måtte være. Dette kan dreie seg om alt fra ledelse, strategi og medarbeidere på virkemiddelsiden til brukerresultat, læringsresultat og innfrielse av målsettinger på resultatsiden.  

Det at samme modellen brukes i andre land, gjør det enklere å sammenligne forskjeller mellom ulike virksomheter/land, og derav identifisere ”best practices” – virksomheter som en kan lære av.  

Oppbygningen av modellen Common Assessment Framework (CAF).       Her følger eksemplene i modellen Common Assessment Framework (CAF) i ny versjon fra 2010.   
CAF Versjon NTFK 2010.pdf  

Versjonen er basert på siste utgave fra Statskonsult (2007), men eksempelsettene som følger modellen, er nå tilpasset videregående opplæring.
Dette arbeidet har pågått siden 2006 i dialog med alle de videregående skolene.  

Modellens del-kriterier, utdypet ved en rekke eksempler, danner utgangspunkt for å skaffe en oversikt over virksomhetens status. Eksemplene er ”oversatt” rent begrepsmessig for å gjøre inngangen til dette arbeidet enklere.  

En dokumentasjonsdel er utarbeidet, med utgangspunkt i modellen, samt veileder til ”forsvarlig system” utgitt av Utdanningsdirektoratet.
På denne måten ivaretar man kravene til et slikt system ved en helhetlig CAF-evaluering.
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no