Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Kriminalomsorg

Kriminalomsorg


Opplæring innenfor kriminalomsorgen er en viktig samfunnsoppgave for fylkeskommunen.

 

Store deler av fangebefolkningen i Norge har manglende grunnopplæring, og det samme bildet gjelder i Nord-Trøndelag.

Forskning viser at fullført videregående opplæring gir sosial utjevning og positive ringvirkninger for den enkelte. I tillegg tyder SSBs framskrivninger av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft at etterspørselen etter ufaglært arbeidskraft vil avta fram mot 2025.

Nord-Trøndelags fylkesplan for opplæring innen kriminalomsorgen i perioden 2012 – 2015 gir føringer for overordnede linjer, mål og strategier, og legger opp til konkrete tiltak innenfor fire satsingsområder, og disse er:

– Forvaltningssamarbeid – økt kvalitet på samhandlingen

– System for realkompetansevurdering, karriereveiledning og kartlegging av domfelte

– Øke domfeltes formelle kompetanse

– Like muligheter for opplæring til alle domfelte

Hovedmålet

Hovedmålet for opplæring innen kriminalomsorgen er det samme som for all annen utdanning. Opplæringen skal bidra til dannelse, sosial mestring, kompetanse, selvstendighet og gi kunnskap, slik at den enkelte kan utnytte sine evner positivt og bidra til verdiskaping i samfunnet. Med dette som bakteppe er vår visjon i opplæringen innenfor kriminalomsorgen at den domfelte skal kunne:

"Posisjonere seg i samfunns- og arbeidsliv etter endt soning"

Strategien

Nord-Trøndelags strategiske retning for opplæringen i kriminalomsorgen er at den domfelte skal stå bedre rustet til å posisjonere seg i samfunns- og arbeidsliv etter endt soning. Skolen er viktig i rehabiliteringsprosessen for å hindre tilbakefall og tilrettelegging for videre opplæring og arbeid. Tilbudet er derfor ikke begrenset til domfelte med rettigheter etter opplæringsloven, og opplæringa skal gis gjennom hele kalenderåret.

Planen er utformet ut fra ønske om tydelige og konkrete mål og strategier for opplæring i kriminalomsorgen. Oppfølging av planen blir gjennomført årlig av arbeidsutvalget som består av partene som har utviklet planen.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no