Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Opplæring av barn og unge bosatt i barneverninstitusjon

Opplæring av barn og unge bosatt i barneverninstitusjon


Fylkeskommunen har plikt til å sørge for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring for elever som bor i barneverninstitusjoner som er godkjent etter barnevernlova §§ 5-1 og 5-8, jf opplæringslova § 13-2.

Når det blir gjort vedtak om plassering i barneverninstitusjon etter barnevernlova, er det den fylkeskommunen der institusjonen ligger som har ansvaret for å oppfylle denne retten.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har inngått avtaler om kjøp av grunnskoleopplæring i de kommunene der det er godkjente barneverninstitusjoner. Elever i grunnskolealder har rett til skoleplass på institusjonens nærskole. Nærskoleprinsippet er styrende for grunnskolebarn i våre kommuner. Det samme prinsippet gjelder også for elever som er bosatt i barneverninstitusjoner.  Det er også inngått samarbeidsavtaler mellom de ulike aktører som samarbeider omkring skolegangen.

Elever bosatt i barneverninstitusjoner i vårt fylke kan søke videregående opplæring til ordinære frister på lik linje med elever hjemmehørende i Nord-Trøndelag, sjøl om eleven er hjemmehørende i et annet fylke. Nødvendig dokumentasjon må sendes Avdeling for videregående opplæring om at søkeren bor i en barneverninstitusjon. Elever som flytter til/fra en barneverninstitusjon i løpet av skoleåret, må så raskt som mulig etter vedtak melde fra om dette til Avdeling for videregående opplæring som vil ha som målsetting at alle skal få et tilbud.

Samarbeidsavtaler og skjema:

Eksempel på samarbeidsavtale mellom Bufetat, kommuner (ved skole), PPT, barneverninstitusjoner og NTFK om opplæring i grunnskolen og i den videregående skolen.

Skjemaer til bruk for samarbeidsparter:

1. Rapportering innflytting fra barnevernsinstitusjoner til fylkeskommuner

2. Rapportering utflytting fra barnevernsinstitusjoner til fylkeskommuner

3. Samtykke informasjonsoverføring

4. Skjema for informasjonsoverføring

Spørsmål til samarbeidsavtale og skjemaene
kan sendes til Oddrun Grande

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no