Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Arbeid med ledelse

Arbeid med ledelseArbeid med ledelse i utdanningssektoren
 
Utdanningssektoren i Nord-Trøndelag har høy bevissthet og stort fokus på ledelse. Gjennom de siste årene har vi jobbet med å tydeliggjøre hvordan vi ledelsesmessig skal tenke og handle. 
 
Fokus på profesjonell ledelse som fag og funksjon er økende. For utdanningssektoren har betydningen av ledelse i forhold til det innholdsmessige i skolen og dens resultater et utgangspunkt for vårt arbeid. I denne sammenheng blir ledelseskunnskapene viktige som utgangspunkt for ledelsesatferden. I praksis handler dette om ledelsesbevissthet og kompetanse.
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune har på mange måter gått foran i dette arbeidet, og allerede gjennom kvalitetsmeldingen for 2008 fattet fylkestinget vedtak om utviklingsmål for utdanningssektoren:
 
«Fokus på ledelse skal økes, og ledelsesbevisstheten i sektoren skal styrkes. Det skal stilles kompetansekrav for tilsetting av ledere, samtidig som det skal gis relevante kompetansetilbud innen ledelse».
 
Fylkestinget fattet dette vedtaket i forkant av at St. mld. 31 Kvalitet i skolen, legges frem. Her heter det blant annet at:
 
«Rektorer med omfattende lederutdanning synes å være tryggere og mer tilfredse i jobben enn andre. De benytter seg også mer av tilgjengelig faglitteratur og deltakelse i etterutdanning enn rektorer med mindre eller ingen formell lederutdanning».
 
I sektorplan for utdanningssektoren for perioden 2009 – 2012 fattet fylkesrådet vedtak om følgende mål knyttet til ledelse:
 
«Fokus på ledelse og ledelsesbevissthet på alle nivå i sektoren skal styrkes»
 
I fylkesrådets plattform for 2011 – 2015, følges ledelsesfokuset ytterligere opp:
 
«Vi vil videreføre satsingen på ledelse og kompetanseheving for de ansatte ved de videregående skolene i fylket.»
 
I utdanningssektoren i Nord-Trøndelag må det forventes at det stilles store krav til lederrollen. Lederne skal fremstå tydelig og ha stor bevissthet om sine virkemidler.
Den enkelte leders ansvar for å oppnå resultater, nå mål og gjennomføre utvikling vil få et større fokus i tiden fremover. Oppnåelse av resultater og mål følges opp gjennom sektorens styringssystem, og gjennom styringsdialogen under skolebesøk. Utdanningssektoren tilsetter ikke lenger ledere uten formell lederutdanning.
 
Våre virkemidler er:
- Strategi for ledelse
- Kodeks for ledelse
- Kompetanseprogram for ledelse
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no