Prosjektet ”Flere gjennom” 2007 – 2010

Beskrivelse

 

Prosjektet ”Flere gjennom” (2007-2010) vil avløse ”Satsing mot frafall” fra perioden 2004-2006. Med ulike tiltak vil Nord-Trøndelag fylkeskommune gjennom prosjektet forsøke å nå et mål om at 80 % av kullet skal gjennomføre videregående opplæring.

 

Vedlagte plan er foreløpig plan for prosjektet. Den endelige planen utarbeides innen utgangen av mai. Tiltakene vil igangsettes høsten 2007 og skal evalueres hvert år i prosjektperioden. De vil i hovedsak rette seg mot overganger, fraværsoppfølging, karriereveiledning og oppretting av flere læreplasser i fylkeskommunal regi:

 

Overgang ungdomsskole – videregående skole:

Forskning viser at i overgangen mellom skoleslagene, ungdomsskole og videregående skole, skjer det mange ting av betydning for et senere bortvalg. Det er for det første viktig at elevene foretar et riktig førstevalg når de søker seg inn i videregående opplæring. God karriereveiledning i ungdomsskolen vil derfor være et satsningsområde. Elevene skal være godt forberedt på hva de møter når de kommer til videregående skole.

 

1. Tiltak i enkelte regioner:

”Rett førstevalg” som innebærer flere hospiteringer i videregående skole og bedrifter, en mer omfattende veiledning av elevene i 10. klasse, og involvering av foreldre. Det vil her også være et spesielt fokus mot minoritetsspråklige elever.

 

For det andre vet vi at elever med svake karakterer og høyt fravær i ungdomsskolen er i risikogruppe når det gjelder senere bortvalg. – De har problemer med å holde seg på skolen en hel dag/ en hel uke, og har faglige ”hull” som gir problemer når de kommer til videregående skole.

 

2. Tiltak ved enkelte videregående skoler:

Den videregående skolen får informasjon om risikoelever ved en eller to ungdomsskoler i nærområdet, og disse elevene vil få mer hjelp når det gjelder valg (flere besøk ved skolen), og tett oppfølging når de begynner i videregående skole.

 

Alternative løp, alternative læringsarenaer:

Erfaring fra ”Satsing mot frafall” viser at det i enkelte tilfeller vil være nødvendig å lage et alternativt løp for noen elever. Her vil tiltaket være å spre gode eksempler fra eget fylke og andre fylker for å stimulere til å tenke utradisjonelt når ordinært opplegg ikke fungerer.

 

Fraværsoppfølging:

1. Alle skoler tar i bruk webregistrering av fravær fra og med i vår. Det er en klar sammenheng mellom fravær og bortvalg, og i ”Flere gjennom” vil en prøve ut tiltak rettet mot oppfølgingen av elever med økende fravær. Ulike rutiner for rask oppfølging ved skoler/utdanningsprogram med høyt fravær vil bli prøvd ut.

 

2. Et forskningsmiljø ved BUP og NTNU vil gjennomføre en kartlegging av årsaker til høyt fravær blant vg1-elever ved to av skolene Nord-Trøndelag. Denne forskningen er unik i Norge. Dette vil gi videregående opplæring nyttig kunnskap som igjen får betydning for hvilke tiltak som må settes i verk overfor visse elevgrupper.

Helse:

1. Gjennom prosjektet vil en øve påtrykk mot kommunene om å styrke skolehelsetjenesten ved de videregående skolene, fordi denne tjenesten forebygger bortvalg blant elever.

 

2. I en region vil PPT opprette samtalegrupper for elever med moderate psykiske eller sosiale problemer. Dette skal være et lavterskeltilbud som prøves ut i prosjektperioden. Veilederne vil før gruppene igangsettes skaffe seg større kompetanse på veiledning av slike grupper.

 

Overgang skole – bedrift:

Elever i skole må i større grad forberedes på læreplass/lærekandidatplass. Dette arbeidet styrkes ved å innføre Vandrepermen ved alle yrkesfaglige utdanningsprogram. En vil også i prosjektet styrke kunnskapen om lærekandidatordningen og prosessen med å formidle en elev til lærekandidatplass. Lærere ved enkelte utdanningsprogram vil få tilbud om å hospitere i bedrift.

 

Læreplasser i fylkeskommunal regi.

Prosjektet har en målsetting om å ha 40 løpende lærekontrakter ved de fylkeskommunale virksomhetene. Tiltaket her vil være på ulikt vis å stimulere virksomhetene til å opprette læreplasser for lærlinger og lærekandidater.

 

Oppsummering

Bakgrunnen for valg av tiltak er erfaringer fra ”Satsing mot frafall” både i Nord-Trøndelag og de andre fylkene, Sintefs evaluering av dette nasjonale prosjektet, GIVO-gruppas innspill på tiltak (innstilling kom i august 2006), NIFUSTEPs forskning på bortvalg, og Stortingsmelding 16 ”Tidlig innsats”.

 

Tiltakene igangsettes høsten 2007 og evalueres hvert år i prosjektperioden. Evaluering vil gi kunnskap om kvaliteten på tiltakene, - om de må korrigeres eller eventuelt spees til hele fylket. Bedre statistikk på området vil gi informasjon om behov for eventuelle andre satsninger mot bortvalg.

 

Prosjektet vil være organisert med en styringsgruppe, en referansegruppe, og tre arbeidsgrupper som dekker de ulike tiltakene. ”Flere gjennom” skal dessuten ha følgeforskning. Gruppene oppnevnes i løpet av juni 2007.