Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Ungdomssatsning

Ungdomssatsning


Fylkesrådets politiske plattform 2015-2019:

Ungdom og utdanning

LIVSMESTRING, MEDBESTEMMELSE, VALGFRIHET,
FLERE GJENNOM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING


• Styrke ungdoms medbestemmelse og innflytelse i Nord-Trøndelag.
• Utvikle ungdomsarbeidet i Nord-Trøndelag med spesielt fokus på elevråd, ungdomsutvalget og ungdomskonferansen.
• Utvikle Oppvekstprogrammet i samarbeid med kommunene.
• Stimulere til entreprenørskap i skolen og sørge for tilbud om kompetanseutvikling for lærere i samsvar med dette.
• Være pådriver for kvalitet i høyere utdanning gjennom samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner.
• Godkjenne fleksible løp i yrkesopplæringen.
• Styrke fagutdanningene og tilpasse tilbudsstrukturen på opplæringstilbudene etter arbeidslivets behov.
• Bidra til flere relevante lærlingeplasser og lærekandidatordninger i samarbeid med arbeidslivet.
• Fortsatt gi ungdom, som er elever i videregående skole, rabattordninger innen kollektivtransport, og utvide disse slik at de også omfatter lærlinger.
• Støtte etablerte private skoler i fylket, som et alternativ til den offentlige videregående skolen.
• Bidra til gode utdanningsløp med spesielt fokus på integrering.
• Tettere oppfølging av den enkelte elev, og videre utvikling av oppfølgingstjenesten.
• Opprette en pris som fylkestinget deler ut årlig til aktører som utmerker seg ved spesielt godt læringsmiljø.
• Fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid, særlig rettet mot psykisk helse og rusproblematikk. Arbeide for at alle elever i Nord-Trøndelag skal få tilgang til skolehelsetjenester med lege, psykolog og helsesesøster

Les mer herUngdomssatsninger i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Ungdomskonferansen
UKM
Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd
Ungdomsrådssamling
Ungdomsutvalget
Elev- og lærlingombudet
Ung Tiltakslyst
Ungt Entreprenørskap
Ungint.no
Ungdomsutvalget

Ungdomsperspektivet går igjen i all politikk som utformes av Fylkestinget i Nord-Trøndelag.

Mer medbestemmelse og ansvar øker trivselen hos den enkelte, og fører til bolyst. For at ungdom skal flytte tilbake, eller bli værende, må de oppleve å bli tatt på alvor mens de bor her, samtidig som mulighetene for arbeid og utfoldelse finnes. Ungdom må få delta på egne premisser, noe som gir fylket viktige utviklingsaktører for nåtida og framtida.

De ulike aktørene har flere felles satsningsområder og sammenfallende målsettinger. I tett samarbeid med politikerne arbeider de for reell medbestemmelse for barn og unge i Nord-Trøndelag. Ulike planer og utredninger om framtidas Nord-Trøndelag løfter ungdomsperspektivet.

Mer medbestemmelse og ansvar øker trivselen hos den enkelte, og fører til bolyst. For at ungdom skal flytte tilbake, eller bli værende, må de oppleve å bli tatt på alvor mens de bor her, samtidig som mulighetene for arbeid og utfoldelse finnes. Ungdom må få delta på egne premisser, noe som gir fylket viktige utviklingsaktører for nåtida og framtida.De ulike aktørene har flere felles satsningsområder og sammenfallende målsettinger. I tett samarbeid med politikerne arbeider de for reell medbestemmelse for barn og unge i Nord-Trøndelag. Ulike planer og utredninger om framtidas Nord-Trøndelag løfter ungdomsperspektivet.
 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no