Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Samferdsel > Veg

Veg


Vegnett i Nord-Trøndelag fra 2010
Klikk på bildet for å se kartet i full størrelse
Vegnett i Nord-Trøndelag fra 2010

 

Fylkestinget i Nord-Trøndelag har ansvaret for til sammen 3000 kilometer fylkesveg.

 

I juni 2013 vedtok fylkestinget fylkesvegplan for 2014-2017.

Den er grunnlag for prioriteringer innen drift, vedlikehold og investeringer. Den er også grunnlag for utarbeidelse av de årlige budsjettene. 

2014-2017
I inneværende vegplanperiode er ikke det økonomiske handlingsrommet like stort som det var i forrige vegplanperiode (2010-2013).

På drift- og vedlikeholdssida jobbes det for å opprettholde standarden på veiene og at
de er trygge og framkommelige.

I planen er det beskrevet mange investeringstiltak, for eksempel Fylkesveg 17-prosjektet, Fosenvegene, asfaltering av grusveger og flere gang- og sykkelveger. 

Forfall på grunn av mange års manglene vedlikehold ble kartlagt på fylkesvegnettet for hele landet i 2013. Nord-Trøndelag følger opp dette i vegplanen med det nye fornyingsprosjektet, der manglende vedlikehold blir utbedret på noen av vegene.

Ansvar:
1.januar 2010 overtok fylkestinget ansvaret for det meste av vegnettet i Nord-Trøndelag. Alle riksvegene, med unntak av E6 og E14, gikk over fra å være eid av staten til å bli eid av fylkeskommunen.

Fylkeskommunen kjøper tjenester av Statens vegvesen som utfører planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene.

Kart som viser funksjonsinndelingen av fylkesvegnettetNord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no