Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Samferdsel > Tilskudd til trafikksikkerhet

Tilskudd til trafikksikkerhet


Fylkestinget i Nord-Trøndelag gir tilskudd til tiltak for trafikksikkerhet til kommunene.

Kommuner som har utarbeidet kommunale trafikksikkerhetsplaner kan søke om midler til trafikksikkerhetsprosjekt.
Dette kan være støtte til holdningsskapende arbeid og til fysiske tiltak som ønskes gjennomført på kommunal eller fylkeskommunal veg.

Tiltak som forbedrer sikkerheten ved grunnskolene prioriteres høyt, dette kan være:
Sikring av krysningssteder
Bygging av gang/ sykkelveier
Vegbelysning
Busslommer
Fartsreduserende tiltak 
I tillegg kan midlene nyttes til å lage lokale trafikksikkerhets-/ tiltaksplaner, og støtte til planlegging av enkeltprosjekt.

Hva skal søknaden inneholde?
Søknaden skal inneholde en situasjon- og prosjektbeskrivelse med kostnadsoverslag. Søker må dekke 50 % av totalkostnad, og vedtak om kommunal medfinansiering må legges ved søknaden. 


Hvor skal søknaden sendes?
Statens Vegvesen Region midt
Fylkeshuset
6404 Molde

Søknadsfrist er 1. februar.

Behandlingsprosedyre
Søknadene blir behandlet av Trafikksikkerhetsutvalget i februar/mars

Kommunene må sende status og prognose for bruk av bevilgede midler til vegkontoret innen august. Midler til prosjekt som ikke er påbegynt i tilsagnsåret trekkes tilbake.

Nærmere opplysninger ved: Inger Ydse tlf. 74 12 25 55 el. e-post: inger.ydse@vegvesen.no

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no