Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Regional utvikling > Vilt og trafikk

Vilt og trafikk


Vilt og trafikk

De mange viltulykkene i trafikken fører til store dyrelidelser, materielle skader, frykt blant trafikantene og forsinkelser og oppryddingsarbeid langs jernbanen. Dessuten er det dårlig viltforvaltning. Det er et mål for alle å redusere antallet kollisjoner mellom vilt og trafikk på vei og bane.

Farten avgjør skadeomfanget

Jo større dyret er, jo større blir de materielle skadene og faren for personskader, som heldigvis er relativt sjeldne. Bilenes fart har også stor betydning for om det blir kollisjon, og skadens omfang ved kollisjon. Det er få påkjørsler når bilene har en fart på under 60 km/t. De mest alvorlige ulykkene på veiene med vilt innblandet skjer om sommeren, til tross for at det er lysere så viltet er lettere å oppdage og det er færre vilt som krysser veiene. Dette forklares med høy fart.

Ekstra innsats i Nord-Trøndelag

I Nord-Trøndelag har det i en årrekke vært gjort en betydelig innsats med såkalt viltrydding langs vei og jernbane. Da ryddes en sone på 10 meter til hver side helt eller delvis snau på de mest ulykkesbelastede strekningene. Dette for at det skal bli lite skjul og beite for rein og vilt, og for at dyrene skal bli lettere å oppdage for trafikkantene.  Det er deretter viktig å følge opp disse strekningene og holde vegetasjonen nede. Det er nedsatt en egen gruppe til å koordinere dette arbeidet; Styringsgruppen for vilt/rein-trafikk i Nord-Trøndelag.

Det er for det meste kommunene som står for organiseringen av det praktiske arbeidet, med økonomisk støtte fra midler styringsgruppen administrerer.

Antallet dyr må reguleres

Det er en klar sammenheng mellom bestandsstørrelsen av hjortevilt og antall viltulykker. Så i tillegg til tiltak langs vei og jernbane, vil en justering i bestandene ha stor betydning. Det er i denne sammenhengen først og fremst elg det er fokus på, ettersom det er denne bestanden vi har mest styring på. Det kan være relativt utfordrende å diskutere bestandsregulering knyttet til trafikkproblematikk, fordi det er et betydelig trekk av elg i deler av fylket. Dette er forhold det må sees mer på i årene som kommer.

I figurene under er ”bestandsutviklingen”, uttrykt som felt elg, satt opp i samme figur som utviklingen i trafikkdrepte elg i Nord-Trøndelag og de to Agderfylkene. Dette for å vise hvordan antall trafikkulykker utvikler seg både ved stigende og synkende bestandsstørrelse. Det er ikke justert for økende trafikkvolum. Felt elg følger aksen til venstre, mens trafikkdrept elg følger aksen til høyre. Merk at det er stor forskjell i skalaen på de to aksene. Det lagt til trendlinjer for utviklingen i hele perioden, både for felte elg og trafikkdrepte elg. (Tall fra SSB):


Felt og trafikkdrept elg

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no