Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Regional utvikling > Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram


 


Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag (RUP) er et verktøy for helhetlig utviklingspolitikk i Nord-Trøndelag, og samordner store deler av den regionalpolitiske innsatsen i fylket.

Programmet utgis årlig og gir både strategiske føringer og årlig oversikt over virkemiddelbruken. Regionalt utviklingsprogram utvikles i et bredt partnerskap før det vedtas av fylkestinget i desember hvert år. 

Regionalt utviklingsprogram 2017

Retningslinjer for tilskudd gjennom Regionalt utviklingsprogram i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune kan gi tilskudd til utviklingstiltak som har som mål å fremme regional utvikling i fylket.

Næringsrettede prosjekter prioriteres. Ellers skal prosjekter som støttes bidra til en eller flere av disse formålene:

• stabilisere eller øke befolkningen
• styrke/sikre/etablere arbeidsplasser
• opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til nyetableringer
• økt innovasjon
• økt kompetanse
• styrke regionale sentra
• gjøre stedet mer attraktivt som bosted eller lokaliseringsvalg for bedrifter
• gjøre stedet mer attraktivt som reisemål

Med utviklingstiltak menes oppgaver som er begrenset i tid og har fokus på oppstart, initiering, utprøving, fornyelse, samarbeid og/eller videreutvikling. Oppgavene må komme i tillegg til ordinær drift og ha kostnader og finansiering som er direkte relatert til prosjektets formål. Prosjektet må lede frem til et bestemt resultat.

Tilskudd kan ikke gis til drift av næringsorganisasjoner eller organisasjoner. Tilskudd kan heller ikke gis til statlige, fylkeskommunale eller kommunale lovpålagte oppgaver.

Tilskuddet kan som hovedregel dekke inntil 50 % av prosjektets kostnader.

Fylkeskommunen mottar søknader hele året, det er ingen søknadsfrist.

Søknader sendes gjennom www.regionalforvaltning.no

Her er en nærmere beskrivelse av målet med programmet og retningslinjene.

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no