Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Regional utvikling > Internasjonal strategi

Internasjonal strategi


Det overordnede mål for  Nord-Trøndelag Fylkeskommunes internasjonale engasjement er å bedre vilkårene for å bo og å drive næringsvirksomhet her i Nord-Trøndelag.

Fylkeskommunen deltar i internasjonale samarbeidsprosjekter for å kunne produsere våre primærtjenester på en bedre og mer effektiv måte og for å få en best mulig regional utvikling.

Trøndelagsplanen 2009-12 er retningsgivende for Internasjonal strategi for Trøndelag 2009-12. Planen har sju prioriterte områder:

1.) Klima
2.) Energi
3.) Arbeidskraft
4.) FoU for verdiskapning
5.) Naturressurser
6.) Kommunikasjoner
7.) Attraktivitet, livskvalitet og helse – i bygd og by.  

Internasjonal strategi for Trøndelag er en strategi for hele regionen. Strategien skal likevel konsentrere innsatsen om noen få områder der fylkeskommunene har en tydelig rolle og der internasjonalt engasjement gir en klar merverdi.  

Internasjonal strategi for Trøndelag 2005-08 hadde to prioriterte områder: 1.) ”Internasjonalisering av næringslivet” og 2.) ”Ungdom”. Disse to områdene foreslås videreført i Internasjonal strategi for 2009-11.  

Globaliseringen, klimatrusselen, endringer i aldersammensetning og urbanisering er eksempler på globale trender som vil ha stor innvirkning på samfunnsutviklingen og medfører nye utfordringer og muligheter for samfunnet.

Det er behov for å ”trene” regionens næringsliv og innbyggere i å opptre internasjonalt, og det er i det perspektiv prioriteringen av næringsliv og ungdom skal forstås. Kulturforståelse og språkkunnskaper står her sentralt. I en slik sammenheng er også distriktsutviklingsperspektivet sentralt. Distriktsutvikling henger sammen med både næringsutvikling og ungdom.

Livskvalitet og bolyst i distriktene er utfordringer som det finnes mange løsninger på. Vi har gjennom erfaring fra det internasjonale arbeidet så langt sett at et samarbeid med andre regioner med distriktsutfordringer er nyttig for begge parter.  

Fylkeskommunens internasjonale arbeid konsentreres om følgende:

  • Internasjonalisering av næringslivet og ungdom blir prioriterte områder i Internasjonal strategi 2009-12. Fylkestinget i Nord-Trøndelag har vedtatt ”Distriktsutvikling” som et tredje prioritert område.
  • Midtnordensamarbeidet videreføres.
  • Strategien initierer en vurdering av mulige satsinger i forhold til Russland/nordområdene. NTFK tar ansvar for en slik prosess, i partnerskap med relevante partnere fra næringsliv, FoU-miljøer, utdanningsinstitusjoner og virkemiddelapparat.
  • Strategien initierer en vurdering av mulige satsinger i forhold til Kina. STFK tar ansvar for en slik prosess, i partnerskap med relevante partnere fra næringsliv, FoU-miljøer, utdanningsinstitusjoner og virkemiddelapparat.
  • Det er en målsetting å utvikle en enhetlig profilering av Trøndelag.
Arbeidet skal foregå i et partnerskap.


Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no