Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Regional utvikling > Friluftsliv

Friluftsliv


​Den 1.1.2018 vil Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner bli slått sammen til Trøndelag fylkeskommune.
Dette kan medføre nye prosedyrer og saksbehandlingsrutiner for behandling av søknader om friluftsmidler.

Søknader om statlige friluftsmidler 2018 skal som hittil sendes inn via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter for behandling i Trøndelag fylkeskommune.

Nærmere om rutiner for søknad om fylkeskommunale friluftsmidler og øvrige endringer på grunn av fylkessammenslåingen vil det bli informert nærmere om i løpet av høsten 2017.

Kontaktperson

Natur
 
Fylkeskommunen har det regionale hovedansvaret for ivaretakelse av allmennhetens friluftslivsinteresser i fylket. 
 
Viktige arbeidsområder er sikring av allmennhetens rett til fri ferdsel i utmark, sikring og tilrettelegging av områder for friluftsliv og å handle på vegne av allmennhetens friluftslivsinteresser i arbeidet med planer og høringssaker.
 
Økonomisk støtte til friluftslivstiltak:
Fylkeskommunen fordeler årlig statlige og fylkeskommunale midler til friluftslivstiltak. Det aller meste går til friluftslivsaktivitet, bare en mindre del til fysisk tilrettelegging.
 
Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder:
Kommuner med statlig sikrede friluftslivsområder kan søke om støtte til skjøtsel og fysisk tilrettelegging i disse områdene. Det kreves godkjent forvaltningsplan for området for at kommunen skal kunne få støtte. Søknad sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.
Søknadsfrist er 1. februar.
 
Statlige midler til friluftslivsaktivitet:
Frivillige lag og organisasjoner kan søke om støtte til aktivitetstiltak innen friluftsliv. Det gis ikke støtte til fysisk tilrettelegging over denne ordningen, kun aktiviteter og det er bare lag og organisasjoner som kan søke om støtte. Søknad sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.
Søknadsfrist er 1. februar.
 
 
Fylkeskommunale friluftsmidler:
Støtte fra de fylkeskommunale friluftsmidlene kan søkes av alle og til både fysiske tiltak og aktivitet. Søknader om fylkeskommunale friluftsmidler sendes direkte til Nord-Trøndelag fylkeskommune pr brev eller e-post. Det er ikke noe eget søknadsskjema for disse midlene. Søknaden må inneholde en beskrivelse av tiltaket, budsjett og finansieringsplan.Søknadsfrist er 1. februar.
 
For mer informasjon om fylkeskommunens friluftsmidler se her.
 
For etablering av større sti- og turveganlegg anbefales å søke spillemidler. Les mer her.
 
For nærmere informasjon, ta kontakt med vår saksbehandler :
Rådgiver Sigurd Kristiansen, telefon 74 11 52 05, sigurd.kristiansen@ntfk.no 
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no