Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Planlegging > Regional plan for arealbruk

Regional plan for arealbruk


Regional plan for arealbruk ble vedtatt av fylkestinget 25. april 2013. Plandokumentet kan lastes ned fra listen til høyre på siden. 

Saksfremlegg
Komitéinstilling
Vedtak

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016 fastsetter at det skal utarbeides en Regional plan for arealbruk. Fylkestinget fastsatte tidligere, i sak 12/07, et planprogram for Regional plan for arealbruk som gjorde rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegg for medvirkning. I tråd med planprogrammet ble det utarbeidet et planutkast i samarbeid med kommuner og regionale etater.

Planutkastet ble vedtatt sendt på høring i juni 2012 (fylkestingssak 12/35), med frist 1.1.2013. I høringsperioden ble det gjennomført en aktiv høringsprosess med dialog i ulike regionråd/kommunesammenslutninger, Eldrerådet og Rådet for likestilling av funksjonshemmede. Planen er i tillegg drøftet som tema i flere ulike seminarer.

Etter høringsperioden ble planen drøftet i fylkestinget i februar 2013 som sak 9/13 og vedtatt i fylkestinget i april 2013 som sak 18/13.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no