Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Næringsutvikling > Virkemidler

Virkemidler


Illustrasjonsbilde

Kontaktpersoner

Navn:Pedersen, Roar
Tlf:74113761
Mail:roar.pedersen@ntfk.no
Tittel:Spesialrådgiver

Navn:Ystgård, Even
Tlf:74115170
Mail:even.ystgard@ntfk.no
Tittel:Funksjonsleder næring

Navn:Lindberg, Ragnhild Vist
Tlf:74115187
Mail:ragnhild-vist.lindberg@ntfk.no
Tittel:Permisjon

Fylkeskommunens regionale utviklingsmidler skal gå til prosjekter som samsvarer med prioriterte mål og strategier i det årlige Regionalt utviklingsprogram (RUP).
For perioden 2013-2016 er programmets visjon: Verdiskaping og livskvalitet i Nord-Trøndelag. Hovedmålet er Næringsvekst i Nord-Trøndelag. I 2016 har programmet 4 innsatsområder:
• Tilrettelegging for næringsutvikling
• Innovasjon og entreprenørskap
• Rekruttering til nordtrøndersk arbeids- og næringsliv
• Kompetanse for framtidig næringsvirksomhet

Følgende politiske perspektiver er gjennomgående for virkemiddelbruken gjennom programmet:
• Ungdom
• Miljø
• Likestilling og mangfold
• Universell utforming

Se hjemmesidens punkt Regionalt utviklingsprogram, hvor retningslinjene for tilskudd gjennom RUP er beskrevet.

 
Økonomiske virkemidler som disponeres gjennom RUP:

Fylkeskommunens budsjett
Det avsettes en årlig ramme i fylkeskommunens eget budsjett som legges inn i RUP. Virkemidlene disponeres i samsvar med innsatsområdene i RUP.
 
Statsbudsjettet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet – Tilskudd for regional utvikling (kap. 551 post 60). KMD tildeler en årlig rammebevilgning til fylkeskommunen. I 2014 ble overføringene vesentlig redusert og de nasjonale føringene for de distriktspolitiske virkemidlene endret. Midlene skal i større grad enn tidligere gå til næringsutvikling, og i mindre grad til samfunnsutvikling.

Landbruks- og matdepartementet
Fylkeskommunen er tildelt forvalteransvar for midler forvaltet over jordbruksavtalen til tiltak innen rekruttering, likestilling og kompetanse.
 
Fylkeskommunen kan motta andre, ikke faste, overføringer fra andre departement (det vises til oversikt i RUP).
 

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge tildeles årlige overføringer fra fylkeskommunen gjennom RUP til bedrifts- og næringsutvikling (www.innovasjonnorge.no) . Virkemidlene forvaltes av Innovasjon Norge Nord-Trøndelag etter avtale med fylkeskommunen.

Interreg
Interreg inngår som et av målene for regional utvikling i EU. Nord-Trøndelag deltar i flere Interreg-program. Størst aktivitet er det i Sverige-Norge-programmet (se www.interreg-sverige-norge.com)

Kommunale/regionale fond
Gjennom RUP tildeler fylkeskommunen årlig virkemidler til kommunene til kommunale/regionale fond. Formålet er økt mulighet for lokalpolitisk engasjement for et aktivt næringsutviklingsarbeid i kommunene, tilføring av midler til mindre og lokale prosjekt og at det kommunale tiltaksapparatet skal kunne spille en aktiv rolle. Også for disse midlene gjelder prioriteringene i RUP.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no