Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Næringsutvikling > Offentlige aktører

Offentlige aktører


 

I regionen finnes en rekke statlige, fylkeskommunale og kommunale aktører som har økonomiske virkemidler og som gir råd og veiledning til etablering av bedrifter og til eksisterende næringsliv.

INNOVASJON NORGE
www.innovasjonnorge.no 
Innovasjon Norge er myndighetenes sentrale organ som gjennom bedriftsrettede tiltak og ordninger skal bidra til verdiskaping i Norge gjennom innovasjon, internasjonalisering og profilering. Tilbyr tjenester innenfor finansiering, kompetanse, rådgivning og nettverk.
Nord-Trøndelag: adr.: Seilmakergt. 2 (Fylkets Hus), 7735 Steinkjertlf: 74 13 54 00 - 22 00 25 00 e-post: nordtrondelag@innovasjonnorge.no

NORGES FORSKNINGSRÅD www.forskningsradet.no
Veiledning og støtte til forskning og innovasjonstiltak. De næringsrettede virkemidlene er en del av virkemiddelapparatet. Administrerer Skattefunn i samarbeid med Innovasjon Norge (www.skattefunn.no). Representasjon i Trøndelag samlokalisert med Innovasjon Norge i Sør-Trøndelag.
adr.: p.b. 2700 St. Hanshaugen, 0130 Osloadr.: Erling Skakkesgt. 33, 7013 Trondheim e-post regionalt: lad@forskningsradet.no  
tlf: 22 03 70 00 e-post: post@forskningsradet.no  

SIVA (Selskapet for industrivekst SF) www.siva.no
Næringsparker, forsknings-og kunnskapsparker, inkubatorer, næringshager, industri-og næringsbygg. Kapital, nettverk og fysisk tilrettelegging.
adr.: P.b. 1253 Pirsenteret, 7462 Trondheim
tlf.: 48 03 90 00 e-post: firmapost@siva.no

NAV  Sør-og Nord-Trøndelag (arbeids-og velferdsforvaltning) www.nav.no
Jobbskapingsmidler, midler til bedriftsintern opplæring og tilbud om etablererkurs. Etablering med dagpenger. Nord-Trøndelag: adr.: Strandvegen 38 - Statens Hus, 7713 Steinkjer tlf:74 14 75 00 e-post: nav.nord-trondelag@nav.no

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE www.stfk.no
Regional utviklingsaktør med bl.a. regionale utviklingsmidler til tilretteleggende tiltak og fellesprosjekter. Bredt nettverk og kompetanse innen ulike samfunnssektorer. Sør-Trøndelag Fylkeskommune og ulike samarbeidspartnere er ansvarlige for en utstrakt programvirksomhet, eksempelvis: Interreg. (Trøndelag/Jämtland mv.), Blilyst (Innlandet), Europakontoret i Brüssel og Aqua Reg. (havbruk). Samarbeidsavtale med Innovasjon Norge. Formidler kontakt med næringskonsulentene i kommunene, næringshagene og andre aktører.
adr.: Fylkeshuset postuttak - 7004 Trondheim
tlf.: 73 86 60 00 e-post: postmottak@stfk.no

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE www.ntfk.no
Regionale utviklingsmidler til tilretteleggende tiltak og fellesprosjekter gjennom bl.a. Regionalt Utviklingsprogram (RUP). Se også: www.nt-utvikling.no . Nettverk og kompetanse innen ulike samfunnssektorer. Nord-Trøndelag Fylkeskommune og ulike samarbeidspartnere er ansvarlige for en utstrakt programvirksomhet, eksempelvis: Interreg. (Trøndelag/Jämtland mv.), Europakontoret i Brüssel og Aqua Reg. (havbruk). Samarbeidsavtale med Innovasjon Norge. Formidler kontakt med næringskonsulentene i kommunene, næringshagene og andre aktører.
adr.: Seilmakergt. 2 - Fylkets Hus, 7735 Steinkjer
tlf: 74 11 10 00 e-post: postmottak@ntfk.no 

FYLKESMANNEN  i  Sør-og Nord-Trøndelag Avdeling for landbruk og bygdeutvikling/Landbruksavdelingen
www.fylkesmannen.no/st  - www.fylkesmannen.no/nt
Kompetansesenter for næringsutvikling innen jord-og skogbruk og annen landbruks-og bygderelatert næringsutvikling. Tilskudd fra Bygdeutviklingsmidler til utredninger, tilrettelegging og kompetansetiltak for nyskaping, omstilling og næringsutvikling. Veiledning innen bl.a. bioenergi, matproduksjon/foredling, landbruksbasert tjenesteproduksjon og byggteknisk planlegging.
Sør-Trøndelag:adr.: E.C. Dahlsgt. 10, 7013 Trondheim - Statens Hus, 7468 Trondheim tlf:               73 19 90 00       e-post: postmottak@fmst.no
Nord-Trøndelag.adr.: Strandvegen 38 - Statens Hus, 7734 Steinkjer
tlf:               74 16 80 00       e-post: postmottak@fmnt.no

UNGT ENTREPRENØRSKAP www.ue.no
Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet. Entreprenørskap er nå høyt prioritert i det politiske miljøet og finnes både som tema i ulike læreplaner, som metode i undervisningen og som egne fag. UE holder oversikt over elev-og ungdomsbedrifter, arrangerer kurs/messer/konkurranser og arbeider med nye tiltak for å fremme entreprenørskap i skolen.
Sør-Trøndelag:adr.: c/o Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkeshuset - postuttak, 7004 Trondheim
tlf:               73 86 63 21       e-post: irene.laukholm@ue.no
Nord-Trøndelag:adr. c/o Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkets Hus, 7735 Steinkjer
tlf:               74 11 14 08       e-post: holger.torset@ue.no

UNG TILTAKSLYST www.ungtiltakslyst.no
Målsettingen er å skape ungdomsstyrte aktiviteter i Nord-Trøndelag innenfor: entreprenørskap, samarbeid, nærmiljø, oppvekst, medvirkning og synliggjøring. Ung Tiltakslyst skal gjøre det lettere for ungdom mellom 13-26 år å utvikle egne ideer og skape egne arbeidsplasser. Ung Tiltakslyst disponerer virkemidler rettet mot ungdom.
adr.: Seilmakergt. 2 (Fylkets Hus9, 7735 Steinkjer
tlf: 74 11 14 72 - 48 00 88 64e-post: birgitte@ungtiltakslyst.no   - ungtiltakslyst@ungtiltakslyst.no

TRØNDELAGS EUROPAKONTOR
www.mid-norway.no
Kontaktpunkt, døråpner og ressurssenter inn mot EU-systemet for trøndersk næringsliv, offentlige organer, bransjeorganisasjoner og universitets/høgskolemiljøet. Markedssonderinger for bedrifter. Oversikt over EU-systemet, EØS-avtalen og aktuelle EU-programmer.
adr.: Avenue Palmerstone 3, 1000 Brüssels, Belgium
tlf: 32 22 35 02 35 - 32 47 39 19 621 e-post: office@mid-norway.no  (Brussels)

ACCESS MID-NORWAY www.accessmidnorway.no
Opprettet for å trekke bedrifter og talenter til Trøndelag gjennom nasjonal og internasjonal markedsføring av forretningsmuligheter i regionen. Tilrettelegger for etableringer knyttet opp mot Trøndelags industrielle klynger, forsknings-og kompetansemiljøer.
adr.: Dronningensgt. 12 (4.etg.), 7011 Trondheim - p.b. 1760 Sentrum, 7416 Trondheim
tlf: 73 60 59 02 - 94 88 99 33 e-post: post@accessmidnorway.no

BLILYST www.blilyst.no
Utviklingsprogram for innlandskommunene Oppdal, Rennebu, Meldal, Røros, Holtålen, Selbu, Midtre Gauldal, Tydal, Os og Rindal. Disponerer midler til ulike tiltak i de 10 kommunene.
adr.: Blilyst, Fylkeshuset - postuttak, 7004 Trondheim
tlf: 73 86 63 38 - 73 86 63 39e-post: post@blilyst.no

MÆRE LANDBRUKSSKOLE www.maere.no
Kompetansenettverket for småskala matproduksjon og agroturisme i Midt-Norge.
adr.: Mære Landbruksskole, 7710 Sparbu
tlf:               74 17 04 30       e-post: mlspost@ntfk.no  

TRONDHEIM KOMMUNE - næringsutvikling www.trondheim.kommune.no
Nettverk og kompetanse om etablering, tilskudd, risikokapital, programmer og offentlige tjenester.
adr.: Rådhuset, Munkegt. 1, 7004 Trondheim
tlf:               72 54 65 02       e-post: postmottak@trondheim.kommune.no

ØVRIGE KOMMUNER - næringsutvikling www.norge.no  - søk på fylker og kommunerDe fleste kommunene i Trøndelag har egne næringskonsulenter. De kan bidra med rådgivning, nettverk og i noen tilfeller kapital til mindre bedriftsetableringer og utviklingstiltak (kommunale næringsfond). Ta kontakt med den enkelte kommune. Oversikt over kommunale næringskonsulenter kan du også få ved henvendelse til:
Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Enhet for regional utvikling: tlf.73 86 60 00      
Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Regional Utviklingsavdeling: tlf.74 11 10 00      

BEDIN Nettjenesten: www.bedin.no
Bedriftsinformasjon for bedrifter og etablerere. Bl.a. etablererguide, utarbeidelse av forretningsplan og valg av selskapsform.
Telefontjenesten:               800 33 840        (Narviktelefonene)
Adresse: Bedin c/o VINN, 8512 Narvik
Tlf:               76 96 72 00      

Ytterligere offentlige nettjenester:
www.etablerer.no
www.brreg.no
www.skatteetaten.no

PATENTSTYRET www.patentstyret.no
Registrering, undersøkelser og kurs vedrørende patenter, varemerker og design.
adr.: p.b. 8160 Dep., 0033 Oslo
tlf.:               22 38 73 00       e-post: mail@patentstyret.no

NORSK DESIGNRÅD
www.norskdesign.no
Fremmer bruk av design som strategisk forretningsverktøy for å oppnå større konkurranseevne og lønnsomhet i norsk næringsliv. Bedriftsrådgivning. Seminar, kurs og workshops.
adr.: DogA - Hausmannsgt. 16, 0182 Oslo.tlf:               23 29 25 50       e-post: firmapost@norskdesign.no

LEGATER
Utdanningslegater. Se legathåndboka på Folkebiblioteket i Trondheim som også gir oversikt over øvrige fonds og legater. Kunngjøring av utdanningslegatene i Adresseavisen primo september hvert år med søknadsfrist 01.10.
adr.: Overformynderiet, Munkegt. 19, 7400 Trondheim
tlf:               72 54 61 22       e-post: john-bernhard.mork@trondheim.kommune.no

ENOVA www.enova.no
Enova ønsker å være en drivkraft for framtidsrettede energiløsninger og fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova stimulerer til mer effektiv energibruk og mer produksjon av energi fra fornybare kilder. Virkemidlene er økonomisk støtte og rådgivning til næringsliv, offentlig virksomhet og husholdninger.
adr: Abelsgt. 5, 7030 Trondheim
tlf:               73 19 04 30        e-post: post@enova.no  
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no