Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur > Retningslinjer for tilskudd til festivaler og friluftsspel

Retningslinjer for tilskudd til festivaler og friluftsspel


Revidert i Fylkesrådet 09.02.09, sak 09/35

Søknadsfrist 15. november for tiltak påfølgende år

1. Formål
Formålet med ordninga er å stimulere den frivillige innsatsen i et mangfold av friluftsspel og festivaler som skal gi gode kunst – og kulturopplevelser for befolkningen i Nord-Trøndelag.

2.  Målgruppe
Arrangementer, der barn og unge i samspill med voksne er aktører, og tiltak som bidrar til flerkulturelt mangfold, dialog og samhandling, skal prioriteres.

3.  Form og ramme
Arrangementet skal ha et klart fokus på formidling og opplevelse av kunst og kultur.

4.  Forutsigbarhet
Arrangementer med et flerårig perspektiv kan få tilsagn om tilskudd for en periode på inntil 3 år. I spesielle tilfeller kan denne perioden forlenges.

5.  Regionalt perspektiv
Arrangement som gir en regional effekt, skal prioriteres.
Tiltak som gjennomføres i samarbeid mellom flere kommuner, og mellom arrangører på tvers av kommunegrensene, vil bli prioritert.

6.  Tilgjengelighet
Det stilles krav om at arrangementet tilrettelegges for funksjonshemmede gjennom universell utforming og har en positiv profil i forhold til inkludering generelt.

7. Ruspolitikk
Ved alle arrangement skal det foreligge en strategi for rusforebyggende arbeid.

8. Partnerskap
Det stilles krav om at vertskommunen bidrar med økonomisk støtte i et partnerskap med arrangøren og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

9. Tilskuddsrammer
Årlige tilskudd vil maksimalt kunne utgjøre inntil kr. 100.000 for hvert arrangement. Beløpet kan bare unntaksvis overskrides.


Generelle forutsetninger knyttet til tilskudd fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

Ledsagerbevis for funksjonshemmede.
Det stilles som betingelse for tildeling av fylkeskommunal støtte at institusjoner og organisasjoner aksepterer ledsagerbevisordningen og informerer om denne.

Institusjoner og organisasjoner skal ha ei aktiv holdning til tiltak som fremmer flerkulturelt mangfold og samhandling.

Profilering
Ved omtale og annonsering i media skal det opplyses om at Nord-Trøndelag fylkeskommune støtter virksomheten/tiltaket.

 

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no