Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur > Nyere tid

Nyere tid


Kulturminnevern
 

Film om lyngbrenning

 

Kontakt

 

Prosjekt: Ledige landbruksbygg

Brosjyre for "Ledige landbruksbygg - Stjørdal", et regionalt prosjekt underlagt det nasjonale utvilklingsprogrammet Landbruksbygg og kulturlandskap, som skal stimulere til ny bruk av ledige landbruksbygninger.
 
 
Bilde av kulturmiljøet Sør-Gjæslingan i Nord-Trøndelag
Kulturmiljø: På Sør-Gjæslingan forteller både husene og landskapet om møter mellom natur og mennesker.

Nyere tids kulturminner er alle kulturminner yngre enn 1537.

Kulturminner fra nyere tid omfatter blant annet verneverdige bygninger og bygningsmiljø, historiske fartøyer og industrielle kulturminner med mer. Nord-Trøndelag Fylkeskommune skal bidra til å ta vare på kulturminnene. Det er likevel eierne selv som er den viktigste aktøren i dette kulturminnearbeidet. De ivaretar kulturminnene på vegne av seg selv og sine, og for samfunnet for øvrig.

Det er per i dag ca 133 privateide fredede bygninger i Nord-Trøndelag. I tillegg, ble Sør-Gjæslingan fredet som kulturmiljø i 2010. Samme år ble det også varslet oppstart av kulturmiljøfredning av trehusmiljøet i Levanger sentrum.

Fylkeskommunen sin oppgave er å sørge for at et representativt utvalg av kulturminner tas vare på i et langtidsperspektiv. Dette utvalget skal representere ulike etniske og sosiale grupper, tidsepoker, næringsveier og offentlige virksomheter. Kulturminner som kjennetegnes ved høy kunstnerisk og håndverksmessig kvalitet hører også med. Til sammen skal disse kulturminnene gi et bilde av samfunnsutviklingen og beskrive de impulsene fra omverdenen som har preget byggverk, kunst og kultur gjennom århundrene.

 

Prioriterte oppgaver f.o.m. 2009, nyere tid

Etter at Nord-Trøndelag fylkeskommune fikk delegert ansvar og myndighet etter kulturminneloven har det over tid oppstått et kapasitetsproblem. De økte ressursene som Stortinget har satt av til området er kommet statlige myndigheter (Riksantikvaren og Miljøverndepartementet) til gode, som igjen har økt kravet til Fylkeskommunens arbeid med flere oppgaver og høyere krav om kvalitet.

I 2002 etablerte staten Norsk Kulturminnefond. Dette har gitt økte forventninger og krav til arbeidet i fylkeskommunene uten tilhørende økt ressurstilgang. I tillegg kommer en positiv økt interesse for kulturminnevern fra eiere av kulturminner, lag og organisasjoner og et ellers interessert publikum.

Spriket mellom de statlige forventningene og de tilgjengelige regionale ressursene innenfor kulturminneforvaltningen i Nord-Trøndelag er i dag så stort at en streng prioritering av arbeidsoppgaver nå er blitt nødvendig.

  • Innenfor forvaltningsområdet nyere tids kulturminner vil Fylkeskommunen prioritere de kulturminnene som er vedtatt fredet etter kulturminneloven.
  • Fylkeskommunen prioriterer oppfølging av private eiere av freda bygninger og istandsetting av deres bygninger, samt hjelp i søknadsprosesser.
  • Tilstandsregistreringen av private freda hus har vist et betydelig etterslep på vedlikeholdet. Oppfølging på dette området forutsetter gode håndverkere, og Fylkeskommunen prioriterer derfor tiltak innenfor kompetanseutvikling og nettverksbygging innenfor tradisjonell byggeskikk.

Noen utvalgte kommuner er invitert til samarbeid om utvikling av digitalt kulturminneatlas på kommunenivå, med mål om å effektivisere driften av forvaltingsområdet både for kommunene og Fylkeskommunen.

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no