Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur > Tilskudd kulturminnevern

Tilskudd kulturminnevern


Det finnes to ulike tilskuddsordninger som Fylkeskommunen kan hjelpe deg å søke på i tillegg til Fylkeskommunens eget tilskudd til frivillige regionale organisasjoner.

Riksantikvarens tilskudd til fredede bygninger:

Eiere av freda bygninger kan søke Riksantikvaren om tilskudd til vedlikehold og restaurering. Fylkeskommunen tar imot disse søknadene og formidler dem videre til Riksantikvaren. På bakgrunn av innsendte søknader, får fylkeskommunen en sum til fordeling. Tilsagn til den enkelte søker blir gitt av fylkeskommunen.
Søknadsfrist: 1. november

Elektronisk søknadsskjema er under utarbeidelse. Inntil videre ber vi om at søknaden sendes i papirformat.

Kontakt:
Gunn-Hege Lande
Anne Bjørg Evensen Svestad

Kulturminnefondets tilskudd til verneverdige kulturminner:
Kulturminnefondet er et statlig fond, opprettet ved stortingsvedtak 21. juni 2002, og hører under Miljøverndepartementet.  Kulturminnefondet skal bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige og fredede kulturminner. Kulturminnefondets midler kan brukes til tiltak innenfor hele kulturminnefeltet.
Det er private eiere og frivillige organisasjoner som kan søke om midler fra fondet.  Kommuner kan i særlige tilfeller søke for egne eide kulturminner.
Fylkeskommunen yter bistand i søknadsprosessen, men fordeler ikke midler.
Kulturminnefondet har søknadsfrist 1.november

Kontakt:
Gunn-Hege Lande
Anne Bjørg Evensen Svestad

Kulturminnefondet direkte: 73 10 36 00 / post@kulturminnefondet.no
Nyttig info, samt søknadsskjema finnes på: http://www.kulturminnefondet.no/

Fylkeskommunens tilskudd til frivillig kulturminnevernarbeid:
Fylkeskommunen kan gi tilskudd til kulturminnevernarbeid i regi av frivillige regionale organisasjoner.
Søknadsfrist 1. mars

Kontakt:
Gunn-Hege Lande

Søknadsskjema MS Word
Søknadsskjema PDF  
Retningslinjer for fylkeskommunens tilskudd

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no