Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur > Sentrale kulturminnevern-begreper

Sentrale kulturminnevern-begreper


Kulturminner
Kulturminner er konkrete spor etter menneskers liv og virke. De omfatter også steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.
Man skiller gjerne mellom mellom faste og løse kulturminner. Faste kulturminner, kan være boplasser, hus og bygninger samt arbeids- og verkstedsplasser, eller spor etter slike, spor etter åkerbruk, veifar, forsvarsverker, tingsteder, begravelsesplasser, helleristninger m.m. Løse kulturminner kan være båter, våpen, redskaper, kultgjenstander, innbo, smykker, arkivsaker m.m.

Fredete kulturminner
Et fredet kulturminne er et fast kulturminne eller en båt som kulturminnemyndighetene mener har så stor kulturminneverdi at det må bevares for ettertiden. At et kulturminne er fredet innebærer at endringer av det må godkjennes av kulturminnemyndighetene.

Kulturmiljø
Et kulturmiljø er et område der kulturminner danner en sammenheng. Kulturmiljøer kan for eksempel være en bydel, et gårdstun med landskapet rundt, et fiskevær eller et industriområde med fabrikker og boliger.

Verneverdig
At et kulturminne er verneverdig betyr at noen vurderer det som så verdifullt at det bør tas vare på. Verneverdige kulturminner kan ha en lokal, regional eller nasjonal verdi.
De fleste verneverdige kulturminner er ikke formelt vernet, men tas allikevel vare på fordi de oppfattes som verdifulle.

Kulturhistorisk verdi
Et kulturminne har verdi som bærer av kunnskap. Grad av verdi er avhengig av kulturminnets alder, autentisitet, sammenheng med miljøet og hvorvidt det er sjeldent eller representativt. I tillegg kan kulturminnet ha pedagogisk eller bruksmessig potensial.

SEFRAK-bygninger
SEFRAK – er en landsomfattende registrering av faste kulturminner i Norge, med konsentrasjon rundt bygninger og rester av bygninger oppført før 1900. Dette arbeidet ble ledet av et eget sekretariat; Sekretariatet for registrering av faste kulturminner. Selv om sekretariatet ble oppløst i 1989, og ansvaret overført til Riksantikvaren ble navnet beholdt og brukt på det registeret som ble bygd opp. Det eneste kriteriet for registrering var antatt alder på bygningen, ikke verneverdi. SEFRAK-registeret ble digitalisert i 2010, men det digitale registeret er foreløpig ikke tilgjengelig for publikum.

Bygningsvern

Byggeskikk
Med byggeskikk mener vi den måten folk pleier å bygge på i et område. Byggeskikken blir blant annet påvirket av naturen, sosiale forhold og impulser utenfra. Vi ser byggeskikken i hvordan husene er konstruert, hvilke materialer som er valgt, formen på husene og farger. Dette varierer fra landsdel til landsdel.

Restaurering
Innebærer å sette i stand en bygning etter antikvariske prinsipper og tilbakeføre den til opprinnelig tilstand ved størst mulig bruk av originale materialer. Når supplering er nødvendig gjøres det ved bruk av samme konstruksjoner, materialer og håndverksteknikker som var brukt opprinnelig, for å gjenskape og kopiere så nøyaktig som mulig.

Rehabilitering
Det vil si å sette i stand en bygning og gi den sitt opprinnelige utseende tilbake, men likevel tilpasse bruk av nye konstruksjonsprinsipper, materialer og håndverksteknikker.

Konservering
Konservering er å gjennomføre tiltak på en bygning eller gjenstand for å stanse eller forsinke nedbrytende prosesser. Ved konservering legger vi vekt på å bevare mest mulig av den historien og kildeverdien bygningen eller gjenstanden har.

Reparasjon
Betyr å utbedre skader på bygningsdeler som er så ødelagt at de må skiftes ut. Det er naturlig å skifte ut med en kopi av det som er ødelagt. Dersom det er den tekniske løsningen som er årsaken til ødeleggelsen, må forbedret teknikk vurderes.

Vedlikehold
Vedlikehold er å etterse og pusse opp overflater og bygningsdeler som har vært utsatt for slitasje, klimapåvirkning eller småskader. Vedlikeholdet skal utføres med samme materialer og håndverksteknikker som tidligere.

Lovverk

Kulturminneloven -> lovdata.no
Fylkeskommunen er gjennom forskrift delegert myndighet etter kulturminneloven. Kulturminneloven er kulturminneforvaltningens særlov. Dette innebærer at det ved konflikt med andre lover, f. eks Plan- og bygningsloven, er Kulturminneloven som gjelder. Loven skal sikre varig vern av et representativt utvalg kulturminner og kulturmiljøer av nasjonal interesse – som kilder til kunnskap og grunnlag for opplevelse.

Forvaltningsloven -> lovdata.no
I den grad kulturminneloven ikke fastsetter den nærmere saksbehandling, er det forvaltningslovens saksbehandlingsregler som kommer til anvendelse.

Plan- og bygningsloven -> lovdata.no
De fleste sakene Fylkeskommunen behandler, ligger innenfor Plan- og bygningslovens rammer. Fylkeskommunen er et statlig sektororgan med veilednings- og samordningsansvar i forhold til kommuneplanleggingen. Kommunene sender saker til høring til Fylkeskommunen og andre regionale organer. Kommunene har dermed et betydelig egenansvar for vernet av kulturminnene.

Vernebegreper i lovverket
I kulturminneloven finnes to hovedtyper fredning:

  • fredning ved lov (automatisk fredning)
  • fredning ved vedtak (vedtaksfredning)

I plan- og bygningsloven oppnås vernestatus gjennom regulering til hensynssone bevaring.

Statens kulturminneforvaltning

Riksantikvaren
Riksantikvaren er et direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.
Riksantikvaren har også gjennomføringsansvar for statens kulturminnepolitikk med et overordnet faglig ansvar for fylkeskommunenes og Sametingets arbeid med kulturminner, kulturmiljøer og landskap.

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet er et statlig organ som forvalter en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no