Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur > Eldre tid

Eldre tid


Kulturminnevern
 

Teknologisk registrering

 
 

Kontakt

 
Bilde av kulturmiljøet Sør-Gjæslingan i Nord-Trøndelag
Flateavdekking: arkeologer på leit etter kunnskap om fortiden.

Nord-Trøndelag er rik på fornminner. Det gir både muligheter og ansvar. Hvem eier fornminnene våre? Det gjør vi alle. Derfor er det laget en lov som sikrer at de blir tatt vare på for fellesskapet: Kulturminneloven.

Ivaretaking av kulturminneloven er i det alt vesentlige delegert til fylkeskommunen fra Stortinget. I plan- og utbyggingssaker kan fylkeskommunen kreve at det blir gjort arkeologiske registreringer før tiltaket kan godkjennes. Tiltakshaver har etter Kulturminnelovens § 9 plikt til å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner. Dette betyr i praksis at en arkeolog tilsatt i fylkeskommunen kan komme på en befaring for å gjøre en registrering av området det skal gjøres endringer i.

Det er i dag et nasjonalt mål å verne og sikre et representativt utvalg av arkeologiske kulturminner fra ulike tidsepoker med deres egenart og variasjon.

Arkeologiske kulturminner har vært automatisk fredet siden 1905. Faste kulturminner fra før 1537 er automatisk fredet etter Kulturminneloven. Også alle bygninger med opprinnelse fra tiden fram til og med 1649 er automatisk fredet etter Kulturminneloven.

 

 

Prioriterte oppgaver for eldre tids automatisk freda kulturminner

Gjelder fra og med 2009

Etter at Nord-Trøndelag fylkeskommune fikk delegert ansvar og myndighet etter Kulturminneloven, har det over tid oppstått et kapasitetsproblem. De økte ressursene som Stortinget har satt av til området er kommet til statlige myndigheter (Riksantikvaren og Miljøverndepartementet), som igjen har økt kravet til Fylkeskommunens arbeid med flere oppgaver og høyere krav om kvalitet.

I tillegg kommer en positiv økt interesse regionalt for kulturminnevern fra eiere av kulturminner, lag og organisasjoner og et ellers interessert publikum.

Spriket mellom de statlige forventningene og de tilgjengelige regionale ressursene innenfor kulturminneforvaltningen i Nord-Trøndelag er i dag så stort at en streng prioritering av arbeidsoppgaver nå er blitt nødvendig.

Innenfor ivaretakelsen av eldre tids kulturminner som er automatisk freda, vil Fylkeskommunen prioritere arbeidet med systematiske registreringer i samarbeid med kommunene, med mål om effektivisering av forvaltningen. Per 01.02.2011 har atten kommuner gjennomgått en systematisk registrering av fornminner.

Oppgaver som ikke vil bli prioritert innenfor eldre tids kulturminner:

  • Enkle dispensasjonssaker etter Plan- og bygningsloven §7 (§9 i ny Plan- og bygningslov) i kommuner som er ferdig registrert i Askeladden
  • Arbeidet med tilrettelegging og skjøtsel følges bare opp gjennom prosjektorganisering og gjennom hjelp til eiere i søknadsprosesser.

I tillegg vil arbeidet med saker som oversendes Riksantikvaren etter Kulturminneloven §§ 8.4 og 8.1 forenkles.

Som en konsekvens av prioriteringene ovenfor bes kommunene om kun å sende Fylkeskommunen dispensasjonssaker på høring dersom ett eller flere av følgende forhold er til stede:

  • Tiltaket kommer nærmere kjent freda kulturminne enn 100 meter.
  • Tiltaket er større enn 1 mål.
  • Tiltaket gjelder samdriftsfjøs eller liknende bygg.
  • Tiltaket ligger innenfor områder definert som kulturmiljø (verneplan for kulturmiljø) eller er avsatt som spesielt utvalgt kulturlandskap.
  • Tiltaket er av en slik karakter at kommunen ber regional kulturminnemyndighet om faglig råd.

 

 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no