Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Innkjøp > Miljøknutepunkt

Miljøknutepunkt


Innkjøp i Nord-Trøndelag fylkeskommune er Miljøknutepunkt i Nord-Trøndelag

Som miljøknutepunkt i Nord-Trøndelag vil Innkjøp jobbe for:
* At miljøbelastningen fra innkjøp av varer og tjenester skal bli så liten som mulig
* En effektiv bruk av ressurser
* Å bidra til innovasjon og et konkurransedyktig næringsliv

Hva er et knutepunkt?

* En faglig støttetjeneste i hvert fylke for å ivareta miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser
* Skal gi offentlige virksomheter bistand i å nå målene i Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar (2007 - 2010)
* Treårig prosjekt for regional kompetansebygging
* Lagt til et eksisterende, lokalt fagmiljø innen offentlige anskaffelser
* Samarbeid mellom Miljøverndepartementet, Fylkesmannen, Direktoratet for forvatning og IKT (Difi) og regionale virksomheter og organisasjoner

Oppdraget:

* Innarbeide miljøkriteriene i fellesavtaler
* Tilby kurs for politikere, ledere, innkjøpere og leverandører
* Bistå med maler for gode innkjøpsprosesser der miljø inngår
* Gi råd og praktisk bistand ved enkeltinnkjøp

Løsning av oppdraget:

* Styrke brukergruppene på de enkelte rammeavtaleområdene med miljøkompetanse, både internt og eksternt
* Videreutvikle bruk av miljø som tildelingskriterium
* Utarbeide gode og oversiktelige kravspesifikasjoner som tar hensyn til miljø, universell utforming og livssykluskostnader
* Skape samarbeidsarenaer for deltakerne i innkjøpssamarbeidet, leverandører og andre aktører i fylket
* Bistand til offentlige aktører i fylket og leverandører ifht miljøriktige anskaffelser på konkrete prosjekter
* Samarbeid med andre relevante prosjekter for å sikre flere arenaer

Hvorfor knutepunkt?

* Det offentlige kjøper varer, tjenester, IKT, bygg og anlegg for 380 mrd årlig (2008)
* Offentlige virksomheter har et ansvar for å bruke og etterspørre miljøvennlige varer tilvirket etter høye etiske og sosiale standarder
* Miljø- og etiske/sosiale hensyn i offentlige anskaffelser skal bidra til en effektiv offentlig sektor og et konkurransedyktig næringsliv
* Undersøkelser viser at de største hindrene er kompetanse og verktøy

Hvordan?

* Nå de offentlige virksomhetene på både strategisk og operativt nivå
* Videreformidle kunnskap om mer miljøvennlige anskaffelser
* Videreformidle gode og tilgjengelige verktøy for miljøhensyn i anskaffelser
* Yte praktisk bistand ved enkeltkjøp
* Veilede de offentlige virksomhetene i utvikling og implementering av en anskaffelsesstrategi hvor miljø er inkludert
* Bidra til at regionens oppdragsgivere opptrer som krevende kunder i god dialog med markedet for å fremme innovasjon og utvikling
* Det er opp til hvert enkelt knutepunkt å tilpasse arbeidet til sin region

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no