Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Innkjøp > Leverandørutvikling

Leverandørutvikling


Nord-Trøndelag fylkeskommune driver leverandørutvikling i samarbeid med NHO og Nordland fylkeskommune.

Hovedmål
• Utvikle og forbedre bedrifter i Nord-Trøndelag og Nordland til større konkurransekraft i leveranser til det offentlige
• Utvikle innkjøpsfunksjonene i det offentlige, inkl. leverandørutviklerrollen
• Etablere møteplasser, nettverk og kontakter
• Informere og veilede leverandører om lovverk og innkjøpsrutiner
Hvordan nå målene?
Arbeide aktivt med følgende:
• Tettere samarbeid mellom offentlig virksomhet og lokalt næringsliv
• Legge til rette for at små og mellomstore bedrifter på lik linje med større markedsaktører skal kunne kjempe om offentlige oppdrag. Dette styrker konkurransekraften i norsk næringsliv
• Bidra til gode kjøpsprosesser med vektlegging av hele prosessen - planlegging, gjennomføring og oppfølging
• Skape ulike samarbeidsfora
• Gi offentlige oppdragsgivere og privat næringsliv enkel tilgang til rådgiving på området
• Knutepunktprosjektet (se egen omtale)

Aktiviteter
Informasjon og opplæring
• Næringslivstreff, kurs og seminarer
• Rådgivingstjeneste i samarbeid med NHO om regelverk og prosedyrer i anskaffelsesprosesser rettet mot næringsliv og offentlige oppdragsgivere
Elektronisk handel
• Et sterkere engasjement i å se på hvilke e-handelsløsninger det er naturlig for fylkeskommunene å engasjere seg i, for å kunne anbefale disse til leverandører, og bidra til mer optimal utnyttelse av ressurser

Forenkling
• Fortsette påvirkningen overfor departementene for å få gjennomslag for forenkling av prosesser og rutiner, samt utvikle maler og standarder som gjør det lettere for leverandører å besvare utlyste konkurranser fra det offentlige

Sentrale rammebetingelser
Det er viktig å delta når regelverk skal revideres og tolkes. Dette legger rammene for det daglige arbeidet med anskaffelsesprosesser. Vi må være til stede i sentrale fora for å kunne gi innspill i forhold til de vedtak som skal fattes og hvordan disse vil fungere i det praktiske liv. Vi må også se på sentraliseringen som foregår på ulike plan, og som medfører at lokale leverandører ikke får konkurrere på like fot med landsdekkende leverandører. Dette gjelder forsvaret, helseforetak, offentlig markedsbase og Kommunenes sentralforbund
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no