Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Folkehelse > Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Et sentralt prinsipp i folkehelsearbeidet er «helse i alt vi gjør». Dette prinsippet innebærer at folkehelse skal fremmes i alle ledd i alle samfunnssektorer og at folkehelsearbeidet skal drives på tvers av fag, samfunnssektorer og forvaltningsnivå. Fylkeskommunen har et særlig ansvar for å arbeide helhetlig og på tvers av fag, sektorer og nivå ettersom fylkeskommunen skal være pådriver for, samordne og understøtte folkehelsearbeidet i fylket. Nord-Trøndelag fylkeskommune samarbeider derfor med flere aktører som kommuner, frivillige organisasjoner, næringsliv og ulike kompetanse- og kunnskapsmiljø.

Kommunene er svært viktige samarbeidspartnere. Samarbeidet omfatter kunnskapsutveksling, økonomisk støtte og prosjektsamarbeid. Fylkeskommunen driver også nettverket for de kommunale folkehelsekoordinatorene.

Sentrale regionale samarbeidspartnere er:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (Rådgivende folkehelseteam, satsingsområder, prosjekt m. v.).
KS Nord-Trøndelag (Rådgivende folkehelseteam og prosjekt).
KORUS (Rusforebygging).
Høgskolen i Nord-Trøndelag (FoU m. v.).
Høgskolen i Sør-Trøndelag (FoU m. v.).
HUNT forskningssenter Det medisinske fakultet, NTNU (FoU, prosjekt, m. v.).
Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU.
Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (kultur og helse).
 
Vi samarbeider dessuten med Helse Nord-Trøndelag HF, Statens vegvesen, Politiet, NAV og regionale ledd av lag og foreninger blant annet gjennom Folkehelsealliansen og ulike fylkeskommunale råd og utvalg.
 
På nasjonalt nivå er Helsedirektoratet den viktigste samarbeidspartneren. Vi henter også kunnskap og råd fra Helse- og omsorgsdepartementet, Folkehelseinstituttet, NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring), NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning) og SIRUS (Statens institutt for rusforskning).
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no