Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Folkehelse > Folkehelseoversikt

Folkehelseoversikt


På denne siden finner man gode kilder til statistikk som kan brukes i folkehelsearbeidet.

Helseundersøkelsen I Nord-Trøndelag (HUNT)
Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning. Data er framskaffet gjennom tre befolkningsundersøkelser, HUNT 1 (1984-86), HUNT 2 (1995-97) og HUNT 3 (2006-08). Til sammen har 120 000 personer samtykket til at avidentifiserte helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og nesten 80 000 har avgitt blodprøver. Dette gjør HUNT til en betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, også i internasjonal sammenheng.
 
HUNT er mer uttømmende beskrevet på den følgende nettadressen.
Det er også satt sammen temabaserte statistikksamlingerh hos HUNT, beskrevet i det tre påfølgende avsnittene. 
 
HUNT har også laget guider for hva som er effektive folkehelsetiltak, og en veileder om reduksjon av sosiale ulikheter i helse. Disse finnes på nettsiden under.
 
 
Veileder: reduksjon av sosiale ulikheter i helse
Sosiale ulikheter i helse er en av våre største folkehelseutfordringer. I denne veilederen beskriver vi hva som ligger i begrepet sosiale helseulikheter og hvordan man kan bidra til å redusere dem med innsatser på lokalt nivå.
 
 
Kommunehelsedata
Kommunehelsedata gir utvalgte resultater fra HUNT og noen andre datakilder for hele fylket og for de enkelte kommunene i Nord-Trøndelag fylke. Det er her mulig å sammenlikne resultatene mellom kommunene, og mellom den enkelte kommune og hele fylket samlet.
Ungdomstabeller
Her finner du tall fra ungdomsdelen (Ung-HUNT) av helseundersøkelsen i Nord-Trøndag. Her presenteres statistikk på et utvalg av variablene i Ung-HUNT3, og sammenlignet disse tallene med tall fra Ung-HUNT1. Klikk på den ønskede regionen for å se dataene.
På grunn av begrensninger i nettløsningen er man foreløpg nødt til å laste ned nettsidene. Vi jobber med å finne en bedre løsning.
 
Helseindikatorer
Arkene inneholder figurer som viser trenden i hver kommune når det gjelder viktige helseindikatorer som for eksempel kroppsmasseindeks, røyking, fysisk aktivitet. For å redusere problemet med at upålitelige resultater i småkommunene har vi i Ung-HUNT valgt å slå sammen kommuner til regioner, slik at antallet ungdommer i hver gruppe øker.
 
Lenke til statistikkene omtalt over:
 
 
Folkehelseinstituttet
Folkehelseinstituttet har gjort tilgjengelig gode ressurser for folkehelsearbeidet, og vil være til god nyttig i oversiktsarbeidet.
 
Folkehelseprofilene
Her kan du hente folkehelseprofil for kommuner og fylker. Folkehelseprofilen åpnes som pdf og kan skrives ut eller lagres lokalt på din maskin.
http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler/finn-profil
 
Kommunehelsas statistikkbank
Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkning i norske kommuner. Du kan lage tabeller og ulike typer diagrammer.
http://khs.fhi.no/webview/
 
Norgeshelsa
Norgeshelsa inneholder statistikk om helse, sykdom og risikofaktorer i den norske befolkningen. Du finner en statistikkbank, et fylkesbarometer og lenker til artikler om helsa i Norge.
http://www.norgeshelsa.no/norgeshelsa/
 
Ungdata
Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjema-undersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Gjennom kartlegging av den lokale oppvekstsituasjonen er Ungdata godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom.

 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no