Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Fagskolen i Nord-Trøndelag > Helsefagskolen

Helsefagskolen


Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag
 
Helse- og omsorgsdepartementet budsjetterer årlig tilskuddsmidler gjennom kap. 761 Omsorgstjeneste, post 60. Midlene forvaltes av Helsedirektoratet som tildeler fylkeskommunene tilskuddsmidler. Tildelingen fra direktoratet er hovedsakelig basert på fylkeskommunens rapporterte studenttall forrige år. 
 
Formålet med tilskuddsordningen er å sikre en stabil og forutsigbar finansiering av fagskoleutdanninger i helsefag. Tilskuddet skal dekke utgifter til utdanningsaktivitet som retter seg mot å heve kompetansen på sentrale fagområder som omfattes av ordningen. Tilskuddsperioden er skoleåret 2017-18 (august 2017 – juli 2018).
 
Søknad om tilskudd til helsefagskolestudier som planlegges igangsatt høst 2017
 
Tilbydere av fagskole innen helsefag; fylkeskommunale og private tilbydere, kan søke fylkeskommunen om tilskudd for å tilby undervisning på fagskolenivå innen helsefag. Det er en forutsetning for å kunne søke om tilskudd at fagskolen har NOKUT-godkjente fagskolestudier innen helse- og sosialfag og at undervisningen er gratis for studentene.
Stedsbaserte tilbud skal gjennomføres i Nord-Trøndelag.
Nettbaserte tilbydere skal bare søke om tilskudd for studenter med bostedsadresse i Nord-Trøndelag.
 
Frist for å søke om tilskudd med oppstart høsten 2017 er satt til 2. mai 2017.
 
Erfaringsmessig vil fylkeskommunen motta brev med informasjon om endelige rammer for 2017 fra Helsedirektoratet i løpet av mai måned. Søknader fra fagskoler om tilskudd for studier som starter opp høsten 2017 vil bli behandlet etter at vi har mottatt denne informasjonen.
 
Fram til 31.12.2017 forvaltes ordningen av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Fra 1.1.2018 er Nord-Trøndelag fylkeskommune slått sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune. Ordningen forvaltes fra denne dato av den nye fylkeskommunen - Trøndelag fylkeskommune.
 
Rapportering av helsefagskoleutdanning
Frist for års-rapportering for kalenderåret 2016 er satt til 15. februar 2017. Vedlagt rapporten skal følge revisorgodkjent oversikt over studenter per 1. mars og 1. oktober 2016.
Frist for halvårsrapportering som grunnlag for utbetaling av tilskudd vårhalvåret 2017, er satt til 2. mai 2017. Det er her ikke krav om revisorgodkjenning.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no