Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Åarjelsaemien > Guektiengïelevoete - vierhtieh åarjelsaemien

Guektiengïelevoete - vierhtieh åarjelsaemien


Tospråklighetsmidler sørsamisk

Guektiengïelevoetevierhtieh åarjelsaemien:

Noerhte-Trööndelagen fylhkentjïelte vierhtieh joekede fïerhten jaepien juktie åarjelsaemien gïelem jïh kultuvrem evtiedidh jïh våajnoes darjodh Noerhte-Trööndelagesne. 
Vierhtiej åejvieåssjele lea funksjovnelle guektiengïelevoetem utnijidie åarjelsaemien gïeline buektiehtidh  gosse byögkelesvoetine govlehtellieh.

Dåarjoe aaj  prosjektide vaadtasåvva mah  åarjelsaemien gïelem jïh kultuvrem hijvenlaakan våajnoes darjoeh aktene gemtebe ektiedimmesne.
Eah leah naan vihties ohtsememierieh jallh ohtsemegoerh daan dåarjoeöörnegasse.

Lïhkebe bïevnesnh guektiengïelevoetevierhtiej bïjre,  govlehtallh:

Morten Olsen Haugen
Rådgiver i litteratur og bibliotekutvikling
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Tlf 74 11 51 86 - 415 17 633

------------------------------

Tospråklighetsmidler sørsamisk:

Nord-Trøndelag fylkeskommune fordeler årlig midler til utvikling og synliggjøring av sørsamisk språk og kultur i Nord-Trøndelag.
Hovedformålet med midlene er å bidra til funksjonell tospråklighet for brukere av sørsamisk i møtet med det offentlige.
Det gis også støtte til prosjekter som på en god måte synliggjør sørsamisk språk og kultur i en bredere sammenheng.
Det er ingen faste søknadsfrister eller søknadsskjema  for denne tilskuddsordningen.

For nærmere informasjon om tospråklighetsmidlene, ta kontakt med

Morten Olsen Haugen
Rådgiver i litteratur og bibliotekutvikling
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Tlf 74 11 51 86 - 415 17 633

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no