Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Åarjelsaemien > Ööhpehtimmie

Ööhpehtimmie


Norsk

Ööhpehtimmie

Jåarhkeööhpehtimmie lea dïhte stööremes dïenesjesuerkie fylhkendigkien dïedtesuerkien sisnjelen. 

  • Mijjieh dïedtem utnebe 11 jåarhkeskuvli åvteste
  • 7000 noerh jïh geervh leah learohkh jallh lïerehtæjjah
  • Gellie tjuetie lïerehtimmielatjkoej bïjre seamede fïerhten jaepien
  • Vielie goh lehkiem fylhkendigkien maaksojste ööhpehtæmman juhtieh

Jåarhkeööhpehtimmie lea dïhte tjaangemeokse barkoejieliedasse jïh vijriebasse studijidie. Noerh mah maadthskuvlem tjïrrehtamme, reaktam utnieh jåarhkeööhpehtimmiem åadtjodh laaken mietie.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no