Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Åarjelsaemien > Ööhpehtimmie > Vaaksjoestim-miedïenesje

Vaaksjoestim-miedïenesje


OT lea DOV gaavhtan

Norsk
Noerhte-Trööndelagen fylhkentjïelte dïedtem åtna ööhpehtimmelaakan mietie dåårrehtidh gaajhkh noerh mah lïerehtimmireaktam utnieh, mah leah gaskem 16-21 jaepieh, faalenassem åadtjoeh akten lïerehtimmie-jallh barkoeöörnegen bïjre mij dejtie sjeahta.

Dannasinie gaajhkesigujmie govlehtalla, dah mah eah leah registreradamme goh learohkh jallh lïerehtimmesne.

OT laavenjostoe jeatjah fylhkentjïelten, tjïelten jïh staaten suerkiejgujmie mah diedtem utnieh noeri åvteste.

OT- Mij lea vaaksjoestimmiedïenesje?
Vaaksjoestimmiedïenesje (daaroen OT) edtja faalenassem dåårrehtidh lïerehtimmien, barkoen jallh fasseldimmien bïjre, dejtie noeride mah eah leah lïerehtimmesne jallh barkosne. Daate akte reakta laaken mietie mij ryöhkoe abpe dam jaepiem dïhte noere 21 jaepieh illie.
OT-iktedæjjah fïerhtene jåarhkeskuvlesne gååvnesieh mah gaajhkide tjïeltide faarhmestieh
-vuartesjh daan tjaalegen mubpiebieliem

OT lea DOV gaavhtan
OT maahta dutnjien raeriestidh jïh bïhkedidh, viehkiehtidh lïerehtimmiem, barkoem jallh jeatjah faasseldimmiem syökedh.

Gie maahta OT’em nåhtadidh?
OT lea dejtie noeride gaskem 16 jïh 21 jaepieh, mejtie aaj eejhtegigujmie, amma dah mah reaktoem utnieh jåarhkeööhpehtimmiem åadtjodh – mah
-eah leah jåarhkeskuvlem jallh learoesijjiem syökeme
-eah leah skuvle-jallh learoesijjiem dååsteme
-skuvlem jallh lïerehtimmiem orrijamme
-eah leah ihkuve barkosne
-reaktam dasseme geerestimmien jallh latjkoehïejhtemen gaavhtan

Maam OT maahta dutnjien darjodh?
OT bïhkede jïh raereste, jïh maahta dov daerpiesvoetijste jïh  iedtjijste datnem viehkiehtidh dov soejkesjigujmie lïerehtimmien jallh barkoen bïjre.
-bïevnesh lïerehtimmien jïh barkoemaarkeden bïjre
Ööhpehtimmie-jïh barkoebïevnesh
Viehkiehtidh haarjanimmiesijjiem jallh barkoem skååffedh
Raeriestidh jïh viehkiehtidh lïerehtimmiem syökedh

Mij gåarede?
Barkoehaarjanimmie/haarjanimmiesijjie
Aktanimmie skuvle/barkoe/barkoesijjie
Lïerehtimmie
Kuvsje

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no