Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Åarjelsaemien > Maam dïhte sæjhta jiehtedh fylhkentjïeltese?

Maam dïhte sæjhta jiehtedh fylhkentjïeltese?


Hva betyr dette for fylkeskommunen?

Tjaaleldh saadtegh /aamhtsh åarjelsaemien sïjhtebe åarjelsaemien gïelesne vaestiedidh.

Dåastoe-almetjh jïh dah ovmessie darjoeh Fylhken Gåetesne sïjhtieh saerniestimmieh  åadtjodh dej orre krïevemi bïjre, guktie dah bøøremes goh gåarede, maehtieh hoksehtimmiem vedtedh dejtie mah åarjelsaemien soptsestieh.

Bïevnesh åejvieoksesne jïh dåastoesijjesne Fylhken Gåetesne sïjhtieh åarjelsaemien gïelesne båetedh


__________________________________________________________

Hva betyr dette for fylkeskommunen?

Skriftlige henvendelser/saker på sørsamisk vil bli besvart på sørsamisk.

Resepsjonspersonell og de ulike virksomheter i Fylkets Hus vil bli orientert om de nye kravene for å kunne gi best mulig service til sørsamisk talende.

Informasjon i hovedinngang og resepsjonsområdet i Fylkets Hus er skiltet på sørsamisk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no