Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Åarjelsaemien > Gaskesadteme-forume

Gaskesadtemeforume


Illustrasjonsbilde

Kontaktforum med det sørsamiske miljøet

 

Govlesadtemesijjie saemien aamhtesidie Noerhte-Trøøndelagesne:

Fylhkenraerie Noerhte-Trøøndelagesne Govlesadtemesijjiem saemien aamhtesidie Noerhte-Trøøndelagesne tseegki jaepien 2008 - akte digkiedimmiesijjie mij lea goh gaavnesjimmiesijjie jïh bïevnesesijjie orreme dan åarjelsaemien gïele- jïh kultuvrebarkose fylhkesne.

Govlesadtemesijjien åvtehke lea fylhkenraerije May Britt Lagesen jïh desnie aaj tjïrkijh daejstie meatan

- Saemiedigkie
- Saemien Sijte
- Gaskedajven båatsoetjïelte
- Åarjel Saemiej skuvle
- Saemien åålmege
- Luvlie Nåamesjen Dajve
- Prosjekte Gielem Nastedh, Snåase
- Snåasen tjïelte
- Raavrevijhken tjïelte
- Fylhkenålma Noerhte-Trøøndelagesne, Øøhpehtimmiedirektøøre
- Jilleskuvle Noerhte-Trøøndelagesne (HiNT)
- Kråangken jåarhkeskuvle
- Evtiedimmieprosjekte juktie åarjelsaemien gïelem jïh kultuvrem nænnoestidh, NTFT

Noerhte-Trøøndelagen Fylhkentjielte, Regijovnale Evtiedimmiegoevtesen baaktoe lea govlesadtemesijjien tjaelijesijjie. Govlesadtemesijjie saemien aamhtesidie Noerhte-Trøøndelagesne lea goh akte ovbyjjes gaavnesjimmiesijjie jïh digkiedimmiesijjie gusnie maahta gaajhkh aamhtesh åehpiedehtedh jïh digkiedidh mah ulmiem utnieh dan åarjelsaemien gïele jïh kultvurebarkose.

------------

Kontaktforum for samiske saker i Nord-Trøndelag:

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag opprettet i 2008 Kontaktforum for samiske saker i Nord-Trøndelag - et dialogforum som har fungert som en møteplass og informasjonsarena for arbeidet med sørsamisk språk og kultur i fylket.

Kontaktforumet ledes av Fylkesråd May Britt Lagesen og består forøvrig av representanter fra

- Sametinget
- Saemien Sijte
- Nord-Trøndelag Reinsamelag
- Åarjel Saemiej skuvle
- Samisk menighet
- Luvlie Nåamesjen Dajve / Samisk kulturforening
- Prosjekt Gielem Nastedh, Snåsa
- Snåsa kommune
- Røyrvik kommune
- Fylkesmannen i NT, Utdanningsdirektøren
- Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT)
- Grong videregående skole
- Utviklingsprosjekt for styrking av sørsamisk språk og kultur, NTFK 

Nord-Trøndelag Fylkeskommune ved Regional Utviklingsavdeling er sekretariat for kontaktforumet. Kontaktforum for samiske saker i Nord-Trøndelag fungerer som et uformelt møtested og diskusjonsforum hvor alle tema av interesse for arbeidet med sørsamisk språk og kultur kan presenteres og diskuteres.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no